شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

در ادبیات مالی ارتباط بین بازدهی و ریسک با مطالعه های صورت گرفته توسط پژوهشگران مختلف تأیید شده می باشد.ریسک یکی از خصوصیات بازده می باشد و به تعبیری ریسک روی دیگر سکه ای می باشد که یک روی آن بازدهی می باشد. در مدیریت مالی جدید این موضوع که بازدهی بایستی در تعادل منطقی با ریسک باشد، یکی از اصول اساسی می باشد.می توان گفت، پدیده ریسک و اندازه گیری آن یکی از بحث انگیزترین مباحث موجود در تئوریهای مالی می باشد. ریسک را می توان نتیجه نبود اطلاعات کامل تلقی نمود به طوری که در صورت نبود اطمینان کامل از موفقیت، ریسک هست. تعاریف بسیاری از ریسک ارائه شده می باشد که در ذیل به چند مورد آن تصریح می گردد:
-حالت یا کیفیتی که مورد شک می باشد.
-امکان آن که حوادث آینده باعث ضربه زدن به ما گردد.
-اتفاق یا نتیجه غیر منتظره
-عدم اطمینان
-تغییرات ممکن در پدیده ها
انحراف از آن چیز که مدنظر می باشد.
همانگونه که ملاحظه می گردد هر چه از تعریف اول به سمت تعاریف بعدی پیش می رویم به تدریج از یک سو بر قابلیت اندازه گیری ریسک افزوده می گردد اما از سوی دیگر از همخوانی تعاریف ارائه شده با مفهوم رایج و عمومی ریسک کاسته می گردد (تهرانی و پیمانی، 1387). بر اساس تعاریف جدید از ریسک که با ادراک سرمایه گذاران از ریسک تطابق بیشتری نیز دارد، افزایش بازدهی دارائی مالی به عنوان ریسک محسوب نمی گردد. تعریف متعارف ریسک بیانگر هر گونه نوسانات می باشد که شامل فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری نیز می گردد. در تعاریف جدید و شاخص هایی که بر آن اساس طراحی شده، فقط تغییرات نامطلوب(آندسته از مشاهداتی که کمتر از نرخ بازده مشخصی می باشند)به عنوان ریسک تعریف می شوند (سعیدی و صفدری پور، 1387).
در گذشته افراد جهت تصمیم گیری در خصوص انتخاب محل های سرمایه گذاری تنها به اطلاعات مالی به دست آمده از صورت های که بر مبنای ارزش های تاریخی تهیه می گردید و توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار می گرفت اکتفا می کردند. اما از زمان فروپاشی شرکت های بزرگی نظیر انرون و ورلدکام در خصوص عدم افشای رسوایی های مالی مدیران شرکت ها سرمایه گذاران توجه بیشتری به تأثیر برجسته نظام راهبری و اصول ان دارند. در طرف دیگر پس از جدا شدن شخصیت حقوقی بنگاههای تجاری از شخصیت حقیقی مالکان آنها و توسعه تجارت جهانی  و احساس نیاز مالکان به منابع تأمین مالی بحث چند مالکی در شرکت ها شکل گرفت و موجب به وجودآمدن شرکت های سهامی گردید. در این بین هرکدام از سهامداران بخصوص آنهاییکه دارای نفوذ بیشتری بودند، « که اکثراً بخاطر بالا بودن حجم سرمایه شان بود»، کوشش در جهت دادن تصمیمات مالی شرکت ها بسوی منافع خود بودند (هاشمی و بکرانی، 1390). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده می باشد. این موارد بطور کلی، تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت اظهار می گردد. طبف تعریف جنسن و مک لینگ: ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند (نمازی و کرمانی، 1387).
هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهامداران عمده می گردد و تضاد منافع بین آنها کاهش می یابد؛ پس بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزایش می یابد.
درادامه این فصل در بخش اول مباحث مرتبط با ریسک، در بخش دوم مبانی نظری تئوری نمایندگی و تمرکز مالکیت و در بخش سوم پیشینه پژوهش مطرح می گردد که ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک شرکت ها را توسعه می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید