قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- روش پژوهش
روش پژوهش در پژوهش حاضر تحلیلی – توصیفیکاربردی می باشد. به مقصود انجام این پژوهش به روش اسنادی، اقدام به گردآوری اطلاعاتی همچون میزان مصرف آبگرم روزانه به ازای هر نفر در کشور، متوسط دمای ورودی و خروجی به آبگرمکن و بهای انرژی مصرفی بعد از حذف یارانه های دولتی از کتب، نشریات و سایت های اینترنتی گردید. سپس اقدام به کسب اطلاعات در مورد خصوصیات آبگرمکن خورشیدی گردید. در مرحله بعد، تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور از نظر موانع، مسائل و مزایای بکارگیری آبگرمکن خورشیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این گام منجر به شناخت بهتر موضوع و مسائل موجود در راه بهره گیری از این فناوری گردید. مچنین فرمول ها و روابط ریاضی مورد نیاز برای محاسبه میزان انرژی مصرفی به ازای هر نفر، از این تحقیقات استخراج گردید.
1-8-1- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

کشور ما مناطق گوناگونی دارد که میزان تابش خورشید در سال بالاتر از 250 روز می باشد به همین خاطر می توان این مناطق را مد نظر قرار داد. البته در کشورهای پیشرفته دنیا میزان تابش از این تعداد روز کمتر می باشد. جامعه آماری این پژوهش خانوارهای 4 یا 5 نفره شهرستان شیراز می باشد که از نقاط مختلف شهر به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8-2- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
 در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها بر این روشها پایه گذاری شده می باشد که عبارتند از :

 • قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)[1]
 • قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی[2]
 • محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (براساس بهای تمام شده)[3]
 • محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل[4]
 • 1-9- اختصار فصل
  در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته گردید برای این مقصود آغاز اظهار مسئله و اهمیت و ضرورت مطالعه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی مطالعه گردید. سپس اهداف کلی و آرمانی پژوهش توضیح داده گردید. در ادامه سوالات و فرضیه های پژوهش که شامل مقایسه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی و مطالعه جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد. در انتهای فصل نیز قلمرو پژوهش و روش پژوهش توضیح داده گردید.
  5 Cost pricing method (cost accounting(
  6 Pricing is based on the work of social
  7 Calculate the cost per kilowatt hour (based on cost)
  8 Calculate the cost per kilowatt hour based on UN

  سوالات یا اهداف پایان نامه :


  دیدگاهتان را بنویسید