قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- تشریح و اظهار مساله
براساس تئوری مالی مدرن، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی  آن‌ها می باشد. زیرا در صورتی که قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی آن‌ها انحراف پیدا نماید، از آنجا که عوامل اقتصادی عقلایی رفتار
می­نمایند به سرعت آن را حذف می­کنند. پس در چنین بازاری نمی توان منفعتی را به رایگان بدست آورد و برای بدست آوردن هر منفعتی بایستی خطرات آن را نیز پذیرفت. از این رو، سرمایه­گذاران با به‌کارگیری راهبردهای سرمایه­گذاری مشخصی از قبیل راهبرد سرمایه­گذاری معکوس و یا راهبرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سرمایه­گذاری توالی نمی‌توانند بازده سرمایه­گذاری خود را افزایش دهند. اما مطالعات انجام شده در
سال­های اخیر نشان می­دهند که می­توان با به‌کارگیری سرمایه­گذاری مشخص،بازدهی بیش از بازار بدست آورد. به بیانی دیگر می­توان با راهبرد سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر برای سرمایه­گذاری، بازده سرمایه­گذاری خود را افزایش داد.
مطالعات انجام شده نشان می­دهندکه در بازه زمانی یک هفته تا یک ماه و بازه سه تا پنج سال پدیده بازگشت بازده هست و پس می­توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری معکوس، که توصیه می کند سهامی خریداری گردد که در گذشته عملکرد بدتری داشته می باشد و سهامی به فروش رسدکه عملکرد بهتری داشته می باشد، بازده بیشتری از بازار به دست آورد (بیدگلی 1390، 53).
همچنین تحقیقات انجام شده نشان می­دهد که در بازه زمانی میان مدت، سه تا دوازده ماه، می توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری توالی که توصیه نموده سهامی خریداری گردد که در گذشته بازده بیشتری داشته و سهامی به فروش رسد که در گذشته بازده کمتری داشته می باشد، بازدهی بیشتر از بازده بازار به دست آورد )فدایی و دیگران 1384، 12).
جگادیش  و تیتمن  در مقاله­ای که در سال1993 منتشر نمودند، برای اولین بار تداوم بازده در میان مدت را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد  که راهبرد خرید سهام پرتفوی برنده و فروش سهام پرتفوی بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معنی­داری را ایجاد نماید (در حدود یک درصد). پس از انتشار نتایج مطالعه جگادیش و تیتمن، تحقیقات گسترده­ای در خصوص تداوم بازده انجام گرفت که منجر به تائید نتایج کار آن‌ها گردید )فدایی و دیگران 1384، 12).
دی بونت و تالر در مقاله­ای که در سال1985  منتشر نمودند، برای اولین بار تداوم بازده در بلند مدت را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد  که راهبرد خرید سهام پرتفوی برنده و فروش سهام پرتفوی بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معنی­داری را ایجاد نماید (در حدود بیست و پنج درصد).  را با بهره گیری از درآمد 5 سهام در آمریکا ایجاد کردند و اثر معکوس را تست کردند )فدایی و دیگران 1384، 12).
فرضیه بازار کارا ادعا می کند حتی در بازارهایی که شکل ضعیف کارایی  را دارند پیش­بینی براساس طریقه گذشته امکان پذیر نمی­باشد و تغییرات تاریخی قیمت­ها براساس گشت تصادفی می­باشند. پس تایید سودمندی این راهبرد­ها می‌تواند چالشی اساسی پیش روی تئوری جدید مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید(هان و تانکز 2003، 5). لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال می باشد که آیا می­توان با اتکا بر راهبرد معکوس در بازار سرمایه ایران بازده اضافی کسب نمود؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:
با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:
سوال اصلی:
آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟
سوالات فرعی:

  • آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید