مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1) مقدمه

بانک ها از نخستین بهره گیری کنندگان فناوری های خودکار پردازش اطلا عات هستند. ارائه خدمات مختلف در بازار الکترونیکی و سهولت دستیابی اطلاعات مورد نیاز، زمینه ساز اصلی شکل گیری بانکداری الکترونیکی بوده می باشد. با در نظر داشتن ورود فناوری های جدید در پردازش داده ها، نیاز های جدیدی برای ارائه خدمات بانکی مطرح شده می باشد. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیکی در این کشورها، می توان نیازهای در حال شکل گیری در زمینۀ خدمات بانکی نظاره نمود. فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بانکداری شکل منعطف و متحولی بخشیده و آنرا مجبور به ترک قیدها و مقررات کهنه کرده می باشد. در کشور ما نیز بانکها در تلاشند تا هر چه بیشتر از این تکنولوژی ها برای ارائه خدمات بهتر و سریعتر خدمات مالی بهره گیری کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پاسخ به این سؤال که کدام شاخص بیشترین اهمیت و رضایت را از دیدگاه مشتریان دارد و همچنین تعیین میزان تأثیر این شاخص ها بر میزان رضایتمندی مشتریان، عامل مهمی برای بهبود عملکرد و افزایش رضایت مشتری از طریق تمرکز بیشتر بر آن شاخص می باشد. این کار، مؤسسات و شرکت ها را قادر به شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان می نماید. آن چیز که مشتری به آن اهمیت می دهد و خواستار آن می باشد، هدایتگر فعالیت های سازمان و راهنمای طرح جدید بانکی خواهد بود. مدلی که در این پژوهش در نظر گرفته شده می باشد، یک مدل پیشنهادی می باشد که معیارهای موجود در این مدل پیشنهادی با در نظر داشتن ادبیات پیشینه پژوهش و نظرات اساتید و مدیران بانکها و خود محقق در نظر گرفته گردید و سپس در غالب الگوی مفهومی پژوهش ارائه گردید.
در این پژوهش آغاز با بهره گیری از آزمون آماری T استیودنت ارتباط بین هر یک از مولفه ها با رضایت مشتریان مطالعه شده و سپس رتبه بندی مولفه های رضایت مشتریان با بهره گیری از تاپسیس فازی انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش