شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- تعریف مسأله، اهداف، و سوالات پژوهش
1-2-1 تعریف مسأله
موجودی های نقدی بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص می دهند و به عنوان یک دارایی مهم در ترازنامه شرکت مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران هستند و مخصوصا در دوران رکود مهم می باشند. زیرا که شرکت ها با وجه نقد کافی در دسترس می توانند از نیاز به بازارهای اعتباری فرار کنند (سابرامانیام[1] و همکاران 2011، 773-759).
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآور می باشد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور می باشد. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد سودآور وارد می گردد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود بازپرداخت بدهی ها و گسترش سودآوری به مصرف می رسد (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).
بطور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با در نظر داشتن مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به بیانی دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با در نظر داشتن ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. تحقیقات تجربی نشان داده‌اند که سطح نقدینگی شرکت‌ها هدفمند می باشد. مدیران برای میزان نقدینگی انتهای یک دوره زمانی برنامه‌ریزی می‌نمایند و در جهت رسیدن به آن کوشش می‌نمایند. این سطح نقدینگی هدف از چه عواملی تاثیر پذیر می باشد؟ ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آشنایی با این ویژگی‌ها و درک روابط میان آن‌ها پیش‌نیاز اصلاح نقدینگی هدف خواهد بود (آقایی و همکاران 1388، 70-53).
پس با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده در پاراگراف های قبل مطالعه عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش سارامانیام و همکاران (2011) ساختار مالکیت می توانند، اثر بالقوه ای بر نگهداری موجودی های نقدی داشته باشند، پس مطالعه ارتباط ی ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
مقصود از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت می باشد. بسیار از نظریه پردازان بر این عقیده اند که هر یک از انواع مالکیت نیز           می تواند بر نگهداری موجودی های نقدی شرکت ها تاثیر گذار باشد. پس تاثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی مانند مسائلی می باشد که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان می باشد (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).
در این پژوهش با پیروی از نصراللهی و عارف منش (1389) و محمدی و همکاران (1388) از متغیر های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی به عنوان متغیر های نمایانگر ساختار مالکیت بهره گیری خواهد گردید.

مقصود از سرمایه گذاران نهادی، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی، بانک ها و شرکت های سهامی می باشد که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. از این رو سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکت های سهامی عام شده اند (نمازی و همکاران 1388،130-11).
با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده در پاراگراف های قبل مسئله اساسی این پژوهش این می باشد که آیا ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی،تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) ارتباط معناداری با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دارند؟
[1] . Subramaniam

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید