قسمتی از متن پایان نامه :

6-3- متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می‌باشند. متغیر چیزی می باشد که می‌تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً می‌تواند ارزش‌های عددی متفاوتی را بپذیرد. پس هر چیزی که وجود داشته باشد متغیر می باشد و در واقع ویژگی‌هایی می باشد که پژوهشگر آن‌ها را نظاره، کنترل و یا دخل و تصرف می کند.مهم‌ترین و مفیدترین راه برای طبق بندی متغیرها، تقسیم‌بندی آن‌ها به دو نوع مستقل و وابسته می باشد. این نوع طبقه‌بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژه‌ای که در مفهومی کردن و طرح‌ریزی پژوهش و همچنین تهیه گزارش نتایج آن دارد بسیار مفید و ارزنده می باشد. همچنین در تحقیقاتی که بر پایه آزمون‌های همبستگی قرار دارند؛ دسته دیگری از متغیرها برای کاهش اثرات ناشی از عوامل ناخواسته بر نتایج، در آزمون‌ها وارد می شوند که به عنوان متغیرهای کنترل تلقی می شوند.
163) متغیر(های) وابسته پژوهش
متغیر وابسته پژوهش حاضر، شامل دو بخش مدیریت سود برای فرضیه اول و خطای پیش‌بینی سود برای فرضیه دوم و سوم می‌باشد. همان گونه که گفته گردید برای محاسبه مدیریت سود به اندازه‌گیری اقلام تعهدی اختیاری پرداخته می گردد.
2-6-3) متغیر(های) مستقل پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

متغیرهای مستقل پژوهش حاضر عبارت‌اند از:
تغییر هیئت‌مدیره :اگر حداقل یکی از اعضای اصلی هیئت‌مدیره عوض گردد یک وگرنه صفر در نظر گرفته می گردد.
اقلام تعهدی اختیاری( DA) : با اتکا به پژوهش‌های (اسدی و منتی منجق تپه، 1390؛ مدرس و افلاطونی، 1388؛ ولز، 2002؛ گادفری و همکاران، 2005؛ ویلسون و وانگ،2010)، در این پژوهش نیز اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده می باشد. به مقصود تخمین اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل‌شده جونز بر مبنای عملکرد بهره گیری می گردد( کوتاری و همکاران، 2005).
3-6-3) متغیر(های) کنترل پژوهش
متغیرهای کنترل، متغیرهایی هستند که بر اساس مبانی نظری ، ممکن می باشد ارتباط معناداری با متغیر وابسته پژوهش داشته باشند. در پژوهش حاضر، متغیرهای ذیل به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته‌شده‌اند.
اندازه شرکت : از طریق لگاریتم ضرب تعداد سهام در پایان هر سال در قیمت بازار هر سهم در آن تاریخ به دست می‌آید.
در پژوهش‌های قبلی معناداری ارتباط این متغیر با اقلام تعهدی اختیاری اثبات شده می باشد (فرانکل و همکاران 2002،1 ؛ دیویدسون و همکاران 2005 ، مدرس و همکاران، 1388 ). بعضی از پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ برای کاهش جلب توجه‌ها از خود، اقدام به مدیریت سود کاهنده می‌کنند (انگیزه سیاسی)؛ لذا ارتباط معنادار بین اندازه شرکت و مدیریت سود هست (نوروش و همکاران ، 1384 ). بعضی از پژوهش‌های دیگر به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ برای حفظ وجهه خود نزد تحلیل گران و اجتناب از دعاوی حقوقی، کمتر مدیریت سود می‌کنند (موسس ، 1987 ؛ لانگ و لانهلم ،1993).
رشد شرکت : از تفاوت فروش سال جاری و فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل به دست می‌آید.
طبق پژوهش‌های گذشته شرکت‌های با رشد فروش بیشتر، به دلیل فشار برآوردن انتظارات سرمایه‌گذاران (بازار سرمایه)، با احتمال بیشتری دست به مدیریت سود می‌زنند (منون و ویلیام ، 2003 ؛ گیگر و نورث ، 2006).
شاخص بحران مالی : مطابق با پژوهش گیگر و نورث ( 2006 )، جهت کنترل برآورد بیش از حد اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل تعدیل‌شده عملکردی جونز در شرکت‌های دارای آشفتگی مالی، این متغیر را کنترل می‌نماییم. برای این کار از غلامرضا امیری سلیمانی (1381)در رساله دکتری خود به مطالعه شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران ، با بهره گیری از پرسش نامه نظر پرسش شوندگان را در مورد قابلیت پیش بینی کنندگی مجموعه ای از 15 متغیر مالی و 10 متغیر غیرمالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها (یا آنگونه که در پژوهش ایشان آمده تجارت ناموفق) جویا شده می باشد، و در نهایت در مدلی از نوع تفکیک کننده خطی 15 متغیر مالی را مورد مطالعه بیشتر قرار داده می باشد . مدل نهایی او تنها در برگیرنده چهار نسبت شامل : جریان نقدی عملیاتی هر سهم به سود هرسهم ؛ وجه نقد حاصل از عملیات به حقوق صاحبان سهام ؛نسبت موجودی کالا به دارایی‌های جاری؛ و دارایی‌های جاری به بدهی های جاری. در این الگو هرچقدر مقدار z  به صفر نزدیکتر باشد احتمال ورشکستگی بیشتر و هرچه مقدار z به یک نزدیکتر باشد احتمال ورشکستگی کمتر می باشد.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام : از تقسیم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان سال بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (تعداد سهام شرکت در پایان سال در آخرین قیمت سهام شرکت در پایان سال) محاسبه می گردد.
این متغیر به مقصود کنترل تأثیر فرصت رشد بلندمدت شرکت‌ها بر اقلام تعهدی اختیاری کنترل می گردد. بازار از رشد سود آینده شرکت‌هایی که ضرایب MTB بیشتری دارند، تصور و دید مثبتی دارد. مدیران تحت فشار بازار سرمایه بایستی پاسخگوی انتظارات بازار باشند و این تصور مثبت را حفظ کنند. از این رو ممکن می باشد به سمت مدیریت سود سوق پیدا کنند. ارتباط مستقیم این نسبت با اقلام تعهدی اختیاری در بعضی از پژوهش‌های قبلی گزارش شده می باشد (اسباق و همکاران ،2003، گیگر و نورث ، 2006).
زیان ده بودن شرکت : متغیر ساختگی می باشد. اگر در سال جاری زیان گزارش گردد مساوی یک و اگر این طور نباشد مساوی صفر می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید