قسمتی از متن پایان نامه :

4 – 1 تعریف موضوع
تایید میشود که اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش در سال آتی داشته باشند؛ درگزارشات پیش بینی خود، نرخ رشد هزینه های عملیاتی را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند (یاسوکاتا کینجی،2013).

به زبان ساده تر، اگر مدیران برای فروش سال آینده ی شرکت خود، فضا را مثبت ارزیابی کنند؛ کوشش می کنند اینگونه القاء کنند که اقدامات مدیریتی آنان برای افزایش هزینه های شرکت در سال آتی، باعث بالا رفتن شدید نرخ رشد هزینه ها نخواهدشد؛ وبلعکس زمانی که پیش بینی کاهش فروش در سال آتی داشته باشند؛ نرخ کاهش هزینه های عملیاتی را بیشتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. یا به زبان ساده تر، اگر مدیران فضای آینده ی فروش شرکت را منفی ارزیابی کنند؛ اینگونه القاء می کنند که اقدامات مدیریتی آنان، به سرعت هزینه ها را کاهش می دهد یا به بیانی دیگر نرخ کاهش هزینه ها با شدت بیشتری کاهش می یابد.
با در نظر داشتن مفهوم چسبندگی، که معتقد می باشد نرخ رشد هزینه ها در زمان افزایش فروش به مراتب بالا تر از نرخ کاهش هزینه ها، در زمان کاهش فروش می باشد. ما نیز شاهد این مدعا هستیم که در زمان پیش بینی نیز، مدیران دچار اشتباه مضاعف خواهند گردید. زیرا خود به خود هزینه ها از خود رفتار چسبنده نشان می دهند و اگر مدیران در پیش بینی خود نیز این رفتار را مد نظر قرار ندهند؛ دچار خطای مضاعف در پیش بینی نیز خواهند گردید.
5 – 1 فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش به توضیح زیراست:
” مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایش بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”
به زبان دیگر؛ زمانی که مدیران پیش بینی میکنند در آینده فروش کاهش پیدا می ‌کند؛ میزان اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و پیش بینی شده، بزرگتر از میزان اختلاف بین نرخ افزایش هزینه های واقعی و پیش بینی شده در زمانی می باشد که مدیران  پیش بینی افزایش فروش دارند؛ فرضیه معتقد می باشد، که به علت ظاهر شدن آثار    پدیده ی چسبندگی هزینه و نیز کنترل سخت تر هزینه ها در زمان کاهش فروش، ما شاهد وجود شکاف و خطای مضاعف در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه توسط مدیران در همان زمان کاهش فروش، خواهیم بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:
پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  • درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  • درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  • کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت

  • دیدگاهتان را بنویسید