1-6- روش انجام پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده­ها
روش این پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. روش انجام پژوهش به این شکل خواهد بود که آغاز بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری گرداوری خواهد گردید. سپس با کمک روش­های آماری ارتباط بین این دو متغیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. روش گرداوری داده­های این پژوهش بهره گیری از پرسشنامه برای سنجش سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری می­باشد. برای نگارش و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری نیز، به گونه عمده از مجلات تخصصی انگلیسی و فارسی بهره گیری خواهد گردید.
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش

جامعه­ی‌ آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران می باشد.
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روش همبستگی بهره گیری خواهد گردید. پس از جمع‏آوری داده­های کورد نیاز، با بهره گیری از نرم افزار spss داده­های گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر می باشد:
شکل 1 – مدل مفهومی پژوهش (بر اساس مطالعه نواس و همکاران، 2012)
متغیرها و مدل­های اندازه­گیری سرمایه فکری و سیستم‏های حسابداری مدیریت نیز به صورت زیر خواهد بود:
متغیر مستقل: مدل اندازه گیری سیستم­های حسابداری مدیریت- در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و بر اساس پرسشنامه سیستمهای حسابداری مدیریت مطالعه نواس و همکاران (2012) بهره گیری خواهد گردید تا میزان بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد. ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت در این پرسشنامه عبارتند از 1) شیوه بهره گیری از سیستمهای حسابداری مدیریت، 2) نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­گردد، و 3) نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و طرفداری می­گردد. برای هر کدام از این ابعاد پرسشنامه­ای طراحی خواهد گردید تا  بتوان بر اساس آن­ این ابعاد را به داده­های کمی تبدیل نمود.
متغیر وابسته: سرمایه فکری- سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری می­باشد. برای مطالعه این ابعاد در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه کمک سیستم­های حسابداری مدیریت برای توسعه آن­ها، از ابزار پرسشنامه بهره گیری خواهد گردید. بدین ترتیب که از مدیران خواسته خواهد گردید تا میزان اجرای هر کدام از ابعاد سرمایه فکری در سازمان را بر اساس طیف لیکرت (امتیاز 1 به بسیار کم تا امتیاز 5 برای بسیار زیاد) مشخص کنند.
1-7- بهره گیری‌کنندگان از نتایج پژوهش