تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

3-1) مقدمه

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی [1]درست صورت پذیرد . به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش .روشهای پژوهش به عنوان هدایتگرجستجوهای علمی درجهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی می شوندکه هرکدام ازاین دسته بندی ها دربرگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایاومعایب خاص خودرا دارند.پژوهشگربایدتوجه داشته باشدکه اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تأثیراعتبار روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد .
اگر فرایند این پژوهش به صورت سیستمی مورد مطالعه قرار گیرد ، در آن صورت مؤلفه های زیر برای آن می توان در نظر گرفت :
داده–  داده های سیستم شامل اطلاعات واقعی بازار سهام وصورت های مالی شرکت هاست.
برای انجام پژوهش از اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها بهره گیری شده می باشد .
پردازش–  فرآیندی می باشد که طی آن داده ها به ستاده های مورد نظر تبدیل می شوند.
ستاده–  ستانده های سیستم شامل نتایج وپاسخ به سوالات یا فرضیات پژوهش می باشد.
در این فصل مراحل انجام پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. روش پژوهش ، ویژگی های پژوهش، فرضیه های پژوهش ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته می باشد.

3-2) روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با بهره گیری از اطلاعات گذشته) بوده و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. به مقصود گردآوری ادبیات پژوهش از روش کتابخانه‌ای بهره گیری شده می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی می باشد و برای مطالعه میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون چند متغیره بهره گیری می گردد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌های ترکیبی[2]رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت و تصادفی(پنل)می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش توصیفی، آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری،آثارمشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال می باشد، هرچند غالباً رویدادها وآثارگذشته را نیزکه به شرایط موجود مربوط می شوند مورد مطالعه قرار     می دهد (جان بست[3]،1371). از بعد فرایند، یک پژوهش کمّی،تحقیقی می باشد که با یک توجه عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمّی می پردازد.  در تحقیقاتی که به روش همبستگی انجام می شوند ، هدف اصلی، مشخص کردن ارتباط بین متغیرهای کمّی می باشد و اگر این ارتباط هست تا چه اندازه می باشد.
این پژوهش مبتنی بر اطلاعات واقعی موجود در بازار سهام می باشد که با انجام روشهای آماری برای تأیید یا رد فرضیه ها بهره گیری خواهند گردید .
اطلاعات لازم برای این پژوهش از بانکهای اطلاعاتی ،سازمان بورس اوراق بهادار[4]، شرکتهای اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار[5]،مرکز تحقیقات بورس اوراق بهادار،از سایت شرکت بورس اوراق بهادار[6]،سایت کدال[7]و…. بهره گیری می گردد.
بخش تئوری موضوع اختصاص به مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی گذشته دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نمونه مناسبی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و آزمونهای آماری لازم را برای رد یا قبول فرضیه های پژوهش در مورد آنها به اقدام آوریم.
تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ می‌گیرد. بدین مقصود با بهره گیری از نرم افزار Eviews داده‌های ترکیبی[8] در 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله زمانی 1391-1386مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.از رگرسیون به مقصود مطالعه و ارتباط یا عدم ارتباط متغیرها با یکدیگر بهره گیری می کنیم و با ضریب تعیین به توصیف تغییرات متغیرهای فرضیه نسبت به یکدیگر می پردازیم . در ادامه برای تحلیل رگرسیون و همبستگی، آزمون های مربوطه در سطح اطمینان 95 درصددر نظر گرفته شده‌اند.
[1]-Methodology
[2]-Panel Data
[3]Best
[4]-SEO
[5]-SENA
[6]-IRbourse
[7]-Kodal
[8]-Panel data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.
هدف اولیه و اصلی از انجام این پژوهش، عیان کردن تأثیر مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.
در واقع، این پژوهش در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه توجه سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث گردد که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.
-هدف بعدی این پژوهش، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های پژوهش و توسعه می باشد که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و تأثیر مؤثرتری اعمال نماید .


پاسخ دهید