قسمتی از متن پایان نامه :

6-1- فرضیه­ های پژوهش
این مطالعه به دنبال مبانی نظری و پیشینه پژوهش، که در فصل­های 2 و 3 ارایه خواهد گردید، در پی مطالعه اثر دارایی­های نامشهود بر عملکرد و روابط متقابل بین این دو متغیر می باشد. بدین مقصود مبلغ اموال فکری و دارایی­های نامشهود ثبت شده به عنوان دارایی­های نامشهود ثبت شده در نظر گرفته می­گردد. با در نظر داشتن اهمیت اموال فکری، حق امتیاز تولید محصولات، دانش فنی ساخت محصولات، پتنت دارو، حق ثبت دارو و نرم افزارهای تولیدی بنا به شرایط افشا به عنوان اموال فکری در نظر گرفته می­شوند. همچنین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و کیو توبین شرکـت به عنوان اقلام نامشهود ثبت نشده در نظر گرفته می­شوند. سود خالص به عنوان یک شاخص عملکرد در این پژوهش بهره گیری می­گردد. سودآوری مهمترین معیار مالی یک شرکت در طی یک دوره زمانی می باشد (ایکس­کایو، 2009: 53). از نسبت­های بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی­ها و بازده سرمایه­گذاری شده به عنوان شاخص­های مالی عملکرد و از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص­های اقتصادی عملکرد بهره گیری گردید. تحلیل اضافی برای مطالعه روابط متقابل بین متغیرهای مستقـل و وابستـه نیز انجام خواهد گردید. به مقصود پاسخ به سـوال­های مطرح شده در قسمت­های قبل، فرضیه­های زیر عنوان می­گردد:
الف) فرضیه­ های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد مالی
مبانی فرضیه­ها در فصل سوم مورد بحث قرار خواهد گرفت و در اینجا فرضیه­های آماری تنها به صورت اختصار عنوان می­شوند.
فرضیه اول: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت هست.
فرضیه دوم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.
فرضیه سوم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی­های شرکت هست.
فرضیه چهارم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.
فرضیه پنجم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و سود خالص شرکت هست.
فرضیه ششم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.
فرضیه هفتم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و بازده دارایی­ها شرکت هست.

فرضیه هشتم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.
ب) فرضیه­ های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی
فرضیه نهم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.
فرضیه دهم: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده بازار شرکت هست.
فرضیه یازدهم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.
فرضیه دوازدهم: ارتباط معناداری بین اموال فکری و ارزش افزوده بازار شرکت هست.
 

ج) فرضیه­های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد مالی
فرضیه سیزدهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و سود خالص شرکت هست.
فرضیه چهاردهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.
فرضیه پانزدهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و بازده دارایی­های شرکت هست.
فرضیه شانزدهم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.
فرضیه هفدهم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص شرکت هست.
فرضیه هجدهم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست.
فرضیه نوزدهم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده دارایی­های شرکت هست.
فرضیه بیستم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست.
د) فرضیه ­های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد اقتصادی
فرضیه بیست و یکم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.
فرضیه بیست و دوم: ارتباط معناداری بین کیو توبین و ارزش افزوده بازار شرکت هست.
فرضیه بیست و سوم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت هست.
فرضیه بیست و چهارم: ارتباط معناداری بین اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و ارزش افزوده بازار شرکت هست.
تمام فرضیه­های ­بالا هم در سطح کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس به گونه کلی و هم در سطح هر گروه از صنایع تعریف شده مورد مطالعه قرار گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به توضیح زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

  • دیدگاهتان را بنویسید