تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

پس از انتخاب و تعیین مسأله، فرضیه پژوهش ارائه می گردد. فرضیه در حقیقت راه حل پیشنهادی تحقق برای پاسخگویی به مسأله می باشد(دلاوری،1378). این راه حل با مطالعه دقیق پیشینه پژوهش، مطالعه تجارب مقدماتی درمورد جواب های ممکن و نظاره پدیده های مربوط بدست می آید. با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده می باشد:
1- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
2- عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
3- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.

3 -1- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
3-2- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری شرطی تاثیر دارد.
4- عملکرد اطلاعاتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
4-1- خطای پیش بینی سود بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.
4-2- تغییر پذیری بازده بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر دارد.

3-5- اظهار فرضیه های آماری

فرضیه 1 و 2
:H0 عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر ندارد.
:H1 عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر دارد.
فرضیه 3 و 4
:H0 شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود، تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تاثیر ندارد.
:H1 شاخص های عملکرد اطلاعاتی (خطای پیش بینی سود، تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی تاثیر دارد.

3-6 – ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش

یکی از مهمترین الزامات و ضروریات پژوهش دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و صحیح می باشد. زیرا این اطلاعات هستند که مبنای پژوهش ها و قضاوت های آتی قرار می گیرند. به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها در کشور و در پی آن دسترسی به اطلاعاتی صحیح و دقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان منبع تأمین شواهد اطلاعات انتخاب شدند(شهبندیان، 1387).
این پژوهش براساس روش کتابخانه ای می باشد همچنین در این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام شده قبلی درمورد موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و نشریات مقالات، پایان نامه ها اعم از منابع داخلی و خارجی جمع آوری خواهد گردید. اطلاعات و داده های مورد نیاز برای مطالعه و آزمون فرضیه های پژوهش از صوررتهای مالی و گزارش های ارائه شده شرکت ها به بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز و لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها استخراج خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-7- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش به سه دسته زیر تقسیم­بندی شده می باشد:

3-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، به مطالعه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می پردازد.

3-7-2 – قلمرو زمانی انجام پژوهش

قلمرو زمانی انجام پژوهش از سال 1387 تا سال 1392 در نظر گرفته شده می باشد.

3-7-3- قلمرو مکانی پژوهش

اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این پژوهش تهران می باشد.

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع آوری داده هایی که برای انجام پژوهش مورد نیاز می باشد، انتخاب ابزاری مناسب به مقصود محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی دارد. به مقصود انجام محاسبات و آماده کردن داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزار های Excel و Eviews (نسخه 7) بهره گیری شده می باشد.

3-9- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها

با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی، مورد مطالعه قرار می دهیم. عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد. همچنین در این پژوهش بر اساس تحقیقات انجام شده در ایران متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام شناور آزاد، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره و اندازه هیات مدیره به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید