قسمتی از متن پایان نامه :

بعد از انجام تعدیلات بالا، ترازنامه یک شرکت حاوی ارزشهای دفتری اقتصادی می باشد. با این حال این ترازنامه نیز هنوز نمی تواند کل ارزش شرکت؛ شامل ارزش فرصت های آینده را نشان دهد. ارزش کل شرکت عبارت از مجموع داراییهای بکار گرفته شده و ارزش فعلی خالص فرصتهای سرمایه گذاری جاری و آینده می باشد که همچنین مساوی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به علاوه ارزش بازار بدهیها می باشد. پس، تفاوت بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده آن نشان دهنده ارزیابی بازار از ارزش فرصت‌های سرمایه گذاری جاری و آینده شرکت می باشد. این تفاوت را می توان یک ارزیابی از ارزش استراتژی رقابتی شرکت و تخصیص منابع آن تلقی نمود. ارزش بازار شرکت می تواند بالاتر یا پایین تر از ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده باشد. اگر شرکت به عقیده بازار استراتژی ضعیفی را اتخاذ کند و یا فاقد منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی مطلوب و موفقیت آمیز باشد، ارزش شرکت در بازار به همان میزان پایین برآورد خواهد گردید که ممکن می باشد حتی کمتر از ارزش دفتری اقتصادی داراییهای آن باشد.  با در نظر داشتن تفاوت ذکر گردیده بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری اقتصادی داراییهای شرکت، برای محاسبه هزینه سرمایه شرکت بایستی ازکدام یک از این اعداد بهره گیری گردد؟ به بیانی دیگر چه مقدار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری شده می باشد؟
یک اندازه گیری مناسب از عملکرد مالی بایستی علاوه بر میزان سود عملیاتی، به دنبال مقدار سرمایه بکارگرفته شده برای ایجاد چنین سودی نیز باشد. سرمایه گذاران و سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت در فسخ قرارداد و سرمایه گذاری منابع خود در جای دیگر آزاد هستند. پس، آنها بایستی حداقل هزینه فرصت سرمایه خود را بدست آورند. در این حالت هزینه سرمایه بایستی از سود عملیاتی کسر گردد تا بتواند معیاری برای ارزیابی عملکرد تلقی گردد. به این دلیل در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هزینه سرمایه بر اساس ارزش دفتری داراییها محاسبه و از سود عملیاتی پس از کسر مالیات کسر م یشود. ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده به عنوان معیاری برای سرمایه تأمین شده در شرکت تلقی می گردد. اما آیا این مبلغ به درستی مبین سرمایه بهره گیری شده در تولید سود عملیاتی می باشد؟ جواب این سؤال منفی می باشد. در ابتدای هر دوره مالی، تأمین کنندگان منابع مالی به عنوان یک گروه می توانند سهام هر شرکتی را از بازار، خریداری کنند. آنها منابع خود را در داراییهای شرکت، سرمایه گذاری می کنند و با در نظر داشتن ریسک، بازده مورد انتظاری معادل بهای میانگین موزون سرمایه بدست می آورند. با این کار، آنها فرصت سرمایه گذاری خود را از دست داده و هزینه فرصت آنها برابر بهای میانگین موزون سرمایه در ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره می باشد.
در صورتی که شرکتی خواهانه ایجاد سود عملیاتی واقعی بیشتر باشد، بایستی در طی دوره مالی سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره و نه سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه، بر مبنای ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده. سرمایه سهامداران و اعتباردهندگان یک شرکت نه فقط ارزش دفتری اقتصادی داراییهای بکارگرفته شده در شرکت؛ بلکه شامل ارزش بازار شرکت نیز می گردد(مهدوی، حسینی، 1387،ص12).
 

2-8-4 چالشهای ارزیابی عملکرد

 • تغییرات محیطی که اغلب سالها طول می‌کشد تا قابل رویت شوند.
 • تعداد زیاد تأثیر آفرینانی که بایستی برای راه ‌حلهای اجرای موفق در نظر گرفت.
 • اجتناب از صدمات در رفتار متغیر و عملکرد احتیاطی به سختی تشریح می گردد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • شاخص‌های مناسبی در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژیکی در ئسترس نیست.
 • بسیاری از خروجی‌های نهایی مورد انتظار برای توسعه قابل قبول به گونه واضح، مشخص نشده می باشد(مروتی، 1389، ص42).
 •  

  2-8-5 ارزیابی مالی

  این ارزیابی توسط نسبت‌های مالی یا گزارشات و روشهای نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه‌بندی، تطابق بودجه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می‌گیرد(خدامرادی، 1390، ص49).
   

  2-8-6 عملکردمالی بانک‌ها

  به مقصود ارزیابی عملکرد مالی یک بانک، طبقه بندی درآمدها و هزینه های بانک امری ضروری می باشد . به مقصود ارزیابی کیفیت درآمدها و شناسایی علت های تغییرات در میزان سودآوری یک بانک مشخص  از سالی به سال دیگر  و نیز مقایسه عملکرد مالی بانک های مختلف؛ اطلاعات مزبور ضروری هستند . به گونه معمول، اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شامل صورت سود و زیان  می باشد که درآمدها و هزینه ها را بر اساس ماهیت یا کارکردشان در بانک گروه بندی می نماید. صورتحساب سود و زیان نیز معمولا” شامل اقلام درآمد و هزینه بهره، حق الزحمه و کارمزد، درآمدهای غیربهره ای دیگر، هزینه های عملیاتی، افزایش هزینه ها برای پوشش زیان های اعتباری، دیگر اقلام استثنایی (فوق العاده)، هزینه های مالیاتی و درآمد خالص می گردد. یادداشت های همراه صورت سود و زیان جزئیات بیشتری را در مورد طبقات مهم درآمد و هزینه فراهم می آورند. به مقصود ارزیابی میزان تحقق سودهای موردانتظار، لازم می باشد اثر اکتسابات انجام شده و فعالیت های کاری متوقف شده در طی سال افشا شوند . ارقام و نسبت های مهم بایستی شامل بازده متوسط سرمایه، بازده متوسط دارایی ها، مابه التفاوت خالص بهره(عبارت می باشد از خالص درآمد ناشی از نرخ بهره تقسیم بر متوسط دارایی های بهره پذیر) ، و نسبت هزینه به درآمد باشند(ارجمندی‌نژاد، 1385، ص38).
  اطلاعات بخش های تجاری و جغرافیایی، به تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته و ارزیابی چشم اندازهای آتی یاری می رساند. اگر بانک تأثیر هر یک از مناطق و فعالیت های مختلف خود را در عملکرد کلی مالی افشا نماید کاربر اطلاعات مالی می تواند به درک بهتری از کلیت عملکرد مالی آن بانک نائل آید . به خصوص، این اطلاعات به کاربران کمک می کند تا میزان تنوع در فعالیت های تجاری بانک و نیز سهم مناطق و بخش های تجاری خاصی را که ممکن می باشد پرریسک تر از بقیه ارزیابی شوند، مورد مطالعه قرار دهند . همچنین اطلاعات مزبور کمک می کند تا از اثری که تغییرات مهم بر روی کلیت یک بانک بر جای می گذارد (به عنوان مثال به دلیل اختلالات محلیآگاه گردید(ارجمندی‌نژاد، 1385، ص39).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه