قسمتی از متن پایان نامه :

5 ـ 2   پاسخ به سؤالات پژوهش
سه سؤال فرعی اول، دوم و سوم پژوهش به شناسایی موانع اصلی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران اختصاص داشت. مدل مفهومی موانع و دسته بندی آن ها بر مبنای ادبیات پژوهش و جدول جمع بندی سوابق پژوهش که در پایان فصل دوم ارائه گردید، تهیه و به توضیح زیر پاسخ داده گردید. همچنین پاسخ به دو سؤال فرعی چهارم و پنجم در خصوص رتبه یا اولویت بندی و ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده، با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه شده و به توضیح ذیل ارائه گردیده می باشد.
 5 ـ 2 ـ 1   پاسخ به سؤال فرعی اول
عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری در قلمرو پژوهش کدامند؟
این عوامل به سنجش کیفیت اطلاعات به دست آمده از سیستم حسابداری مدیریت       پرداخته می باشد. در مطالعه های انجام شده عوامل فنی به دو دسته ی موانع فنی مربوط به مدیران در عدم بکارگیری از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری و موانع فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه و بکارگیری از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری تقسیم دسته بندی گردیده و شاخص های آن به توضیح ذیل ارائه شده می باشد:

 • عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم‌های موفق سایر سازمان ها
 • عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای تصمیم گیری توسط واحد حسابداری
 • ناآگاهی مدیران از تأثیر و قابلیت های سیستم حسابداری مدیریت
 • تغییرات و جابجایی زود هنگام مدیران
 • عدم ارتباط متقابل مدیران و کارکنان
 • عدم توانایی مدیران و کارکنان در بکارگیری اطلاعات حسابداری
 • عدم آشنایی حسابداران با روش های حسابداری
 • 5 ـ 2 ـ 2   پاسخ به سؤال فرعی دوم
  عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری در قلمرو پژوهش کدامند؟
  عوامل رفتاری اظهار کننده این مطلب هستند که اندازه گیری ها و معیارهای حسابداری مدیریت به گونه ای مختلف، رفتار سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. پیش تر گفته گردید اهداف رفتار سازمانی کمک به توجیه، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی می باشد. بر این اساس از نظر مدیران بانک تجارت، موانع رفتاری در عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری به توضیح ذیل معرفی شده اند:

 • عدم وجود اجبار و الزام به بهره گیری از اطلاعات حسابداری مدیریت
 • کمبود تجربه مدیران و نبودن نظام شایسته سالاری مناسب در انتصابات مدیران و کارکنان
 • عدم برنامه ریزی و کنترل
 • عدم گرایش به روحیه همبستگی گروهی
 • عدم در نظر داشتن ایجاد سیستم‌‌های انگیزش رفتاری، تشویق، تنبیه
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:

 • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
 • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.