تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3- گسترش دامنه حسابرسی:
در سال های اخیر تقاضای جدی برای گسترش ارائه خدمات حسابرسی به سایر موضوعات مورد علاقه بهره گیری کنندگان ایجاد شده و نیاز به مطالعه و تایید اطلاعات اقتصادی به شدت در حال افزایش می باشد. حرفه حسابرسی بر اساس تاریخچه خود، اجباری به محدود کردن دامنه فعالیت خود، به شهادت دهی درمورد صورت های مالی ندارد. به دلیل این تصور که حسابرسان تنها در زمینه مطالعه و تایید اطلاعات اقتصادی تخصص دارند، مسئولیت حسابرس در گذشته محدود به تایید این گونه فعالیت ها بوده می باشد. هنوز پاسخ قاطعی به این سوال که آیا فعالیت های حسابرسی فقط بایستی محدود به موضوعات مالی باشد یا می تواند سایر موضوعات را هم در بر گیرد در دست نیست. لیکن پیش نیاز حسابرسی در قالب (گواهی دهی) وجود اجماع در خصوص معیارهای ارزیابی می باشد.

2-2-4 ویژگی های حسابرس
این ویژگی هارا میتوان به دو گروه تقسیم کود: ویژگی های فردی و ویژگی های ساختاری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ویژگیهای فردی: خصوصیاتی می باشد که منحصر به حسابرسی می باشد که شامل موارد زیر می باشد:
1) استقلال: تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و بهره گیری کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی می باشد. وجود تضاد بین این دو گروه انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه اجباری می سازد. اهمیت استقلال برای حسابرس تا حدی می باشد که تمامی ویژگی های دیگرش را تحت الشعاع قرار می دهد. جایگاه سازمانی، توجه ذهنی، آزادی اقدام در مطالعه و گزارشگری و ارتباط مالی مانند عواملی می باشد که بر استقلال حسابرس تاثیر میگذارد.
2)جایگاه سازمانی: استقلال سازمانی باعث رهایی حسابرس از نفوذ تهیه کننده اطلاعات میشود. جایگاه سازمانی مستقل، فراهم کننده اطمینانی منطقی می باشد که حسابرس تحت تاثیر حرکات سودار واحد مورد رسیدگی قرار نمیگیرد و می تواند پذیرش تأثیر حسابرسی را به عنوان مکانیزمی نظارتی توسط بهره گیری کنندگان و جامعه بهبود بخشد. انتخاب حسابرس و فراهم کردن زمینه و امکانات حسابرسی برای او می بایستی از مسئولیت های هیئت مدیره و یا زیر مجموعه ای از هیئت مدیره و با تائید سهامداران باشد.
3)توجه ذهنی: در هر فرآیندآزمونی و گزارشگری که توام با قضاوت باشد، یک توجه ذهنی مستقل ضروری می باشد. اساسا توجه ذهنی بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس و بیانگر این می باشد که حسابرس، با استقلال رای و اقدام انجام گرفته می باشد .
4) بیطرفی: بیطرفی در دستیابی به قضاوت های حسابرسی دقیق الزامی می باشد. یافته ها می بایستی مبنای قضاوت حسابرسی باشند و هیچ گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرسی داشته باشند.
5)آزادی اقدام در آزمون وگزارشگری حسابرسی: انتخاب و ارزیابی شواهدمبنای قضاوت برای حسابرسی می باشد.حسابرس در این امر بایستی آزادی اقدام و استقلال داشته باشد. تاکید بر استقلال در اینجا به این دلیل می باشد که فرآیند آزمون و گزارشگری، مسئولیت حسابرس می باشد و نه تهیه کننده اطلاعات .
6)منافع مالی: جهت اطمینان دادن به بهره گیری کنندگان اطلاعات و پذیرش بیطرفانه بودن اظهارنظر حسابرسی، وی میباید هیچ گونه منافع مالی مستقیم ویا منافع مالی با اهمیت غیر مستقیم در ارتباط با واحد مورد رسیدگی نداشته باشد.
7)صلاحیت حرفه ای: صلاحیت حرفه ای حسابرسی لازمه رسیدگی موثر به موضوعات پیچیده می باشد. صلاحیت حرفه ای از طریق آموزش، تجربه کار حرفه ای، آموزش ضمن خدمت و سایر موارد مشابه به دست می آید. به عنوان یک شخص با صلاحیت حسابرسی می بایستی از یک رشته دانش های عمومی مربوط نیز بر خوردار باشد و درک عمیق از فرآیند حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی که اطلاعات از آن استخراج شده نیز داشته باشد.
8)صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگی های شخصی: پایبندی به اصول اخلاقی از شخصیت ذاتی و اعتقادات شخص فرد سرچشمه میگیرد و نه از یک رشته قوانین و مقررات. در نتیجه ابعاد درستکاری حرفه ای میباید فراتر ازمجموعه ای از آیین نامه های حرفه ای باشد.
ویژگی های ساختاری: بعضی از ویژگی های حسابرسی از طرف بهره گیری کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده می باشد این ویژگی ها تحت عنوان ویژگی های ساختاری شناخته میشود که شامل موارد زیر می باشد:
1)اختیار: ازآنجا که حسابرس بایستی بدون هیچ محدودیتی درجستجوی شواهد موردنیاز وگزارشگری به بهره گیری کنندگان اطلاعات باشدمی بایستی مجوز واختیارات کافی جهت جمع آوری هرگونه شواهد لازم برای اعمال قضاوت راداشته باشد.
2)پذیرش: بهره گیری کنندگان اطلاعات بایستی صلاحیت حسابرس برای ارائه حسابرسی را بپذیرند تابتوانند به اظهارنظروقضاوت وی اتکا کنند. پذیرش واجد شرایط بودن وقضاوت حسابرس متکی بر تصور بهره گیری کنندگان ازاستقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی واختیارات حسابرسی می باشد. جایگاه حرفه ای حسابرس تابع وجود سیستم کنترل کیفیت می باشد ومنجر به ایجاد اطمینان در بهره گیری کنندگان اطلاعات میشود پس در شرایطی که اطمینان بهره گیری کنندگان اطلاعات جلب نشود، هدف های حسابرسی تحقق نمی یابد (نیکخواه ازاد،1377).

سوالات یا اهداف پایان نامه :


پاسخی بگذارید