ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح شده در استانداردهای حسابداری ایران و بیانیه مفهومی شماره2 [1]
چارچوب نظری FASB به مقصود توصیف مفاهیم و موارد مرتبطی که زیر بنای استانداردها و رویه های حسابداری مالی آینده می باشند و همچنین به مقصود ایجاد مبنایی برای ارزیابی استانداردها و رویه های فعلی به وجود آمد[2]. در ادامه مقاله با بهره گیری از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری معیار ارزش منصفانه پیش روی معیار بهای تمام شده تاریخی برای دارایی های ثابت مشهود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در نمودار شماره 1 اختصار شده اند. تعاریف ویژگیهای کیفی در این بخش برگرفته از تعاریف لغات و اطلاعات بیانیه مفهومی شماره 2 می باشد.
2-1-3-1-  خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات
بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری اطلاعات مالی ایران دو ویژگی «مربوط بودن» و«قابل اتکاء بودن» اصلی ترین خصوصیات مرتبط با محتوای اطلاعات حسابداری می باشند:
الف) مربوط بودن[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مربوط بودن اینگونه تعریف گردد« توان بالقوه ای در اطلاعات که به بهره گیری کنندگان کمک می کند تا بتوانند پیش بینی هایی درمورد رویدادهای گذشته، حال و آینده داشته باشند و یا دیدگاه خود را در مورد انتظارات گذشته تایید یا تصحیح کنند و به این ترتیب باعث ایجاد یک تغییر در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان می گردد[2] ». سه ویژگی اولیه اطلاعات مربوط عبارتند از: ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد و به هنگام بودن.
2-1-3-2- ارزش پیش بینی
ارزش پیش بینی اینگونه تعریف می گردد« کیفیتی از اطلاعات که به بهره گیری کنندگان کمک می کند پیش بینی های صحیح درمورد رویدادهای گذشته یا حال داشته باشند[1]

ارزش های منصفانه در برآورد قیمت تحصیل یا در موقع تصفیه داراییهای شرکت به وضوح بهتر از ارزش های تاریخی اقدام می کنند. همچنین ارزش منصفانه داراییها ممکن می باشد اطلاعات مربوط تری در ارتباط با پیش بینی موانع تقسیم سود توسط شرکت ها ارائه کند. این خصوصیات بر فرق بین اجزای سود (که غیرمعمول یا غیرمستمر می باشد) از سودی که انتظار می‌رود در آینده استمرار داشته باشد، تمرکز دارد. ارزش پیش‌بینی، از این لحاظ، به سودمندی اطلاعات برای یک سرمایه‌گذار که می‌خواهد آینده فعالیت شرکت را ارزیابی و پیش‌بینی کند مرتبط می باشد. اطلاعات مربوط و دارای ارزش پیش بینی عموماً دارای ویژگی های زیر می باشد:
این نوع اطلاعات در ارزیابی سطوح استمرار سود یعنی سود بالقوه پایدار شرکت، سودمند می باشد.
اجزای مشخصی از صورتهای مالی (شکل، یادداشتهای افشا و…) و موارد افشای مرتبط (شامل گزارش هیئت‌مدیره، نشریات مالی و…) که دارای ارزش پیش بینی می باشند، در درک سود پایدار شرکت سودمند هستند.
این نوع اطلاعات بایستی به نحو شایسته ای افشاء کند که تا چه حدی زمانبندی انجام معاملات به‌مقصود وقوع (یا عدم وقوع)، در دوره گزارش، مدیریت شده می باشد؟ هدف از مدیریت این زمانبندی چیست؟ چگونه این موضوع ارزش پیش‌بینی نتایج گزارش شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
این خصوصیت به این موضوع توجه دارد که چگونه اطلاعات قسمتهای تجاری شرکت به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا درک بهتری از آینده شرکت داشته باشد. در این نوع اطلاعات:
به بهره گیری‌کننده امکان شناسایی و ارزیابی فرصتها و ریسکهای مختلف قسمتهای کسب و کار شرکت را می‌دهد.
جنبه‌های مشخصی از اطلاعات تفکیکی شرکت به‌عنوان یک کل، به سرمایه گذار این باور را می‌دهد که شرکت اطلاعات کامل و کافی برای درک فرصتها و مخاطرات فعالیتهای مختلف ارائه کرده می باشد.
مباحث مطروحه در گزارش هیئت‌مدیره درخصوص قسمتهای تجاری و سایر گزارشها غیر از صورتهای مالی (شامل مصاحبه با تحلیلگران یا خبرنگاران) تکمیل‌کننده اطلاعات قسمتهای فعالیت، مندرج در صورتهای مالی می باشد. به بیانی دیگر موارد افشای مربوط چگونه همدیگر را تکمیل می‌کنند.
اطلاعات ارائه شده درمورد قسمتها در یادداشتهای توضیحی یک تصویر مالی که منطبق با کسب و کار اساسی درون هر بخش می باشد، ارائه می کند.
ارزش بازخور[2]
ارزش بازخور اینگونه تعریف می گردد «کیفیتی در اطلاعات که بهره گیری کننده را قادر می سازد انتظارات قبلی خود را تایید یا تصحیح نماید[3].» تمرکز این خصوصیت بر سودمندی اطلاعات در بازگو کردن گذشته می باشد. ارزش تاییدکنندگی از این لحاظ به معنی تایید (یا تصدیق) انتظارات قبلی ما می‌باشد. این نوع اطلاعات:
به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد که درک کند چگونه اقدامها و تصمیمهای گذشته مدیریت بر نتایج و وضعیت مالی جاری تأثیر گذاشته می باشد.
اظهار می کند که چه مواردی به‌گونه مشخص به‌عنوان بخشی از گزارشگری مالی (شامل گزارش هیئت‌مدیره، نشریات مالی و یا سایر ارتباطات با ماهیت مالی) بایستی افشا گردد تا ثابت گردد که اطلاعات برای ارزیابی اینکه نتایج گزارش شده انتظارات قبلی را تایید می کند، کافی می باشد؟ به‌عبارت دیگر، چه مقدار اطلاعات در مورد انتظارات قبلی مدیریت، که تاییدکننده یا ردکننده چنین انتظاراتی می باشد، و علت های تحقق نیافتن انتظارات بایستی ارائه گردد؟
نتایج گزارش شده (شامل وضعیت مالی شرکت) این نوع اطلاعات بایستی بازخوردی برای سرمایه‌گذاران در مورد نحوه تاثیر رویدادهای مختلف بازار و معاملات مهم بر شرکت، فراهم ‌کند.
[1] – SFAS NO. 2
[2] -Feedback value
[3] – SFAS NO. 2
[1] -Relevance
[2] – SFAS NO. 2
[1] – SFAC NO.2
[2] – FASB, 1978;par.3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟

  • دیدگاهتان را بنویسید