قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-10 مفهوم مدیریت سود

اﺳﻜﻴﭙﺮز (۱۹۸۹) ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ: «ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻤﺪی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮد»؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اهداف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﻮار ﺷﻮد. (مشایخی، 1384)
اهداف وانگیزههای مدیریت سود
انگیزههای قراردادی
قراردادهای بدهی:
مدیران شرکتهایی که قصد تخطی از قراردادهای بدهی را ندارند، می‎توانند ازطریق انتخاب روشهای افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند.
قراردادهای جبران خدمات:
قراردادهای جبران خدمات معمولا دربرگیرنده پاداش‎ها‎یی می باشد که تا حدی بر اساس سود شرکت تعیین می‎شوند.
امنیت شغلی وهموارسازی سود:
مدیران ممکن می باشد به مقصود حفظ امنیت شغلی خود درصدد هموارسازی سود باشند.
مذاکرات اتحادیه‎ها‎:
در حین مذاکرات با اتحادیه‎ها‎، مدیران انگیزه دارند به مقصود طرفداری از یک ادعا مبنی بر این که شرکت نمی‎تواند دستمزدها را افزایش دهد سود را تعدیل کند.
انگیزههای بازار
عرضه اولیه سهام:
مدیران می‎توانند به مقصود تغییر تصورات سرمایه گذاران با بهره گیری از رویه‎ها‎ی حسابداری سود را در دوره‎ها‎ی نزدیک به عرضه سهام افزایش دهند.
خرید سهام توسط مدیریت:
بعضی از مدیران قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن می‎کنند. رشد وپیش بینی سود:شرکتهایی که در معرض قرار گرفتن سود پایین تر از سودهای هدف بازارهای سرمایه هستند ممکن می باشد سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری کنند.
هزینههای شست وشوی بزرگ:
شرکتهای دارای سال مالی بدممکن می باشد مقدار زیادی از هزینه‎ها‎ی آتی را در سود سال جاری بگنجانند وبدین وسیله بازگشت سود در سالهای آتی تضمین کنند.
انگیزههای قانونی
وارسی سیاسی:
شرکتهای بزرگ مایل هستند روشهای حسابداری انتخاب کنند که سود را کمتر نشان دهند زیرا بدین وسیله مالیات را کاهش میدهند.
بازجویی ضد تراست:
هزینه‎ها‎ی قوانین ضدتراست نامساعد ممکن می باشد بسیار زیاد باشد ودر نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود کند.
تخفیفات واردات:
در دوره‎ها‎یی که تخفیف وارداتی اعطا می‎گردد، شرکتها انگیزه دارند سود خود را کاهش دهند وبه علت واردات کالای خارجی از سوی دولت ادعای جبران غرامت کنند.
مقررات بانکی:
تدوین کنندگان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه بهره گیری می‎کنند. ازاین رو بانکها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی می باشد اعداد حسابداری را دستکاری و هزینه‎ها‎ی سیاسی خویش را کاهش دهند. (کمالی، 1387)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید