قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به بهره گیری از شیوه و روشی رهنمون می گردد که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌نماید. در این پژوهش کوشش می گردد تا تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بررفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران مطالعه گردد. لذا در ادامه این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه (شامل بدبینی و خوش بینی مدیریت، تغییرات پایدار و ناپایدار و رفتار نامتقارن هزینه های شرکت ) تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می گردد.
3-2 روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی می باشد. در این پژوهش هدف، تعیین میزان ارتباط متغیر هاست. برای این مقصود بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می گردد.
روش پژوهش به صورت استقرایی می باشد که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا  اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج بهره گیری شده می باشد. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته می باشد. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید