قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-1- انواع کارایی
مفهوم کارایی با در نظر داشتن انواع  آن به چهار نوع به توضیح زیر تقسیم می­گردد:
2-4-1-1- کارایی فنی:
عبارتست از حداکثر میزان تولید ممکن که می توان از مقدار مشخصی از عوامل تولید بدست آورد و کارآیی فنی تنها به بهره گیری از تمامی ظرفیت منابع تاکید دارد.
کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثرسازی میزان تولید با در نظر داشتن منابع و عوامل تولید می باشد. به بیانی دیگر میزان توانایی تبدیل داده­هایی زیرا نیروی انسانی، ماشین آلات و … به ستانده­ها در مقایسه با بهترین عملکرد، توسط کارایی فنی سنجیده می­گردد (پیرس، 1997).
2-4-1-2-کارایی تخصیصی(کارایی قیمت):
 این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با بهره گیری از کم هزینه­ترین ترکیب داده­ها تأکید می­کند و در صدد پاسخ­گویی به این سوال می باشد که آیا قیمت داده­های مورد بهره گیری به گونه­ای می باشد که هزینه تولید راحداقل کند؟ (پیرس، 1997).
به این ترتیب کارایی تخصیصی مستلزم انتخاب مجموعه ای از عوامل تولید می باشد که سطح مشخصی از محصول را در حداقل هزینه تولید نماید. کارایی تخصیصی را کارایی قیمت نیز می نامند.
2-4-1-3- کارایی ساختاری:

کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی (مجموع وزنی ستانده­ها تقسیم بر مجموع وزنی داده­ها) شرکتهای آن صنعت به دست می­آید. با بهره گیری از کارایی ساختاری می­توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود (امامی میبدی، 1379).
2-4-1-4- کارایی مقیاس:
کارآیی مقیاس به انتخاب بهینه اندازه (مقیاس شرکت) تصریح می­کند، به بیانی دیگر، این نسبت برای سنجش بازده به مقیاس می باشد بدین مفهوم که در واحدهایی که از نظر فنی ناکارآ باشند، با محاسبه این نسبت معین می­گردد چه بخشی از ناکارآیی به دلیل مقیاس غیربهینه بوده می باشد. بدیهی می باشد اگردر صنعتی بازده به مقیاس ثابت باشد، میزان افزایش خروجی­ها و ستانده­ها، متناسب با افزایش عوامل تولید یا نهاده­ها خواهد بود
کارایی مقیاس یک واحد از نسبت ((کارایی نظاره شده)) آن واحد به ((کارایی در مقیاس بهینه)) به دست می­آید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه می­باشد. «فارل» کارایی اقتصادی کل را به دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی تقسیم می­کند.
در موسساتی نظیر بانکها و موسسات پولی و مالی و بیمه که عوامل تولید بعنوان متغیرهای تصمیم گیری تلقی می شوند، مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید می باشد.(ابراهیم پور، 1383) در این رساله وهدف به دست آوردن میزان کارایی فنی می باشد
از آنجا که کارایی، مهمترین سازوکار جهت ارزیابی و اندازه­گیری عملکرد یک بنگاه مالی و یا اقتصادی، به شمار می رود، لذا این موضوع به مقوله مورد علاقه محققان درآمده می باشد.
به مقصود بهبود کارایی به پنج طریق زیر می توان اقدام نمود :
الف) افزایش ورودی و به دست آوردن خروجی بیشتر
ب) ثابت نگاه داشتن ورودی و افزایش خروجی
ج) کاهش ورودی و کاهش کمتر خروجی
د) کاهش ورودی و ثابت نگاه داشتن خروجی
ه) کاهش ورودی و افزایش خروجی (مهرگان،1383)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 سوالات پژوهش:


    پاسخی بگذارید