تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11 متغیرها و واژه­ های کلیدی

 • درماندگی مالی: برای اندازه گیری درماندگی مالی نیز از بر مبنای معیار مورد بهره گیری آسکویز، گرتنز و شارفستین[1] (1994) و مولینا و پریو (2012) از نسبت پوشش بهره بهره گیری شده می باشد. چنانچه نسبت پوشش بهره برای شرکتی در دو سال متوالی کمتر از یک باشد، یا در یک سال کمتر از 8/0 باشد، آن شرکت به عنوان شرکت مبتلا به درماندگی مالی طبقه بندی می گردد. نسبت پوشش بهره به صورت زیر محاسبه می گردد:
 • سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره.

 • نسبت میانگین حسابهای پرداختنی به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت می باشد از:
 • (میانگین حسابهای پرداختنی آغاز و انتهای دوره، تقسیم بر کل بهای تمام شده کالای فروش رفته طی دوره) تقسیم بر 365 روز.
  دلیل بهره گیری از میانگین بهای تمام شده کالای فروش رفته روزانه برای مقیاس بندی حسابهای پرداختنی تجاری این می باشد که عامل ایجاد کننده حسابهای پرداختنی تجاری، بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد؛ نه عواملی دیگر مانند مجموع داراییها.

 • اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ می توانند از قدرت بازار خود بهره گیری کرده و از اعتبارات تجاری بهره گیری کرده و از این مزیت خویش بهره برداری کنند (ویلنر[2]، 2000). برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار لگاریتم طبیعی میانگین مجموع داراییها در پایان دوره و مجموع فروشها طی دوره مالی بهره گیری خواهد گردید.
 • رشد فروش: شرکتهایی که بنا به علت های ناخواسته خارجی، تغییرات شدیدی در فروش را تجربه می کنند، به همراه آن، تغییراتی را نیز در حسابهای پرداختنی تجاری تجربه خواهند نمود. ممکن می باشد یک عرضه کننده، این نوع شرکتها را به عنوان شرکت در حال رشد سریع تصور کند و انگیزه ای برای گسترش روابط تجاری با آن شرکت ایجاد گردد و مراودات اعتباری با آن شرکت را افزایش دهد و یا در موارد کاهش فروش نیز اتفاق معکوسی رخ دهد. رشد فروش نیز عبارت می باشد از تفاوت فروش امسال با فروش سال قبل، تقسیم بر فروش سال قبل.
 • طول چرخه تجاری: عبارت می باشد از لگاریتم طبیعی مدت چرخه عملیات که مدت چرخه عملیات برابر می باشد با حاصل ارتباط زیر:
 • [(فروش)/(میانگین ح.د تجاری) +(ب.ت.ک.ف)/(میانگین موجودی کالا)]
  طولانی بودن چرخه عملیاتی موجب طولانی شدن فاصله زمانیتبدیل محصولات به جریانهای نقدی می گردد و لذا طولانی تر شدن این زمان باعث کاهش توانایی شرکت در تصفیه حسابهای پرداختنی تجاری خواهد گردید.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • جریان وجه نقد عملیاتی: برای عملیاتی کردن این متغیر از نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به مجموع فروشها بهره گیری خواهد گردید. دلیل استاندارد کردن با استفادهاز مجموع فروشها این می باشد که عامل اصلی ایجاد وجه نقد عملیاتی، درآمد فروش می­باشد.
 • عملکرد مالی: برای عملیاتی کردن این متغیر نیز از نرخ بازده دارایی­ها (ROA) بهره گیری خواهد گردید که عبارت می باشد از سود خالص عملیاتی تقسیم بر میانگین مجموع دارایی­های آغاز و انتهای دوره.
 • [1]Asquith, Gertner and Sharfstein
  [2]Wilner

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:


  دیدگاهتان را بنویسید