قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 مقدمه
یک پژوهش علمی، مشتمل بر مراحل منظم و سازمان یافته ای می باشد که پژوهشگر براساس آن کوشش در پیشبرد منطقی پژوهش دارد. پیگیری این مراحل در طول پژوهش، پژوهشگر را به اهداف مورد نظر می‌رساند. پس از مطالعه جامع موضوع پژوهش و انجام آزمونهای آماری لازم می باشد که نتیجه گیری نهایی از پژوهش بعمل آید و نتایج تعمیم داده گردد.
در این پژوهش ارتباط ی بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه قرارگرفته می باشد.در فصول قبلی روش پژوهش و تجزیه و تحلیل به صورت کامل انجام گردید. این فصل با ارائه اختصار ای کوتاه از مطالب سه فصل قبل و یافته های پژوهش شروع  و در ادامه نتایج ارزیابی و تشریح می گردد.سپس محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ارائه شده می باشد.
5-2 اختصار پژوهش
صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطلاعات شرکت ها می باشد که برای بهره گیری عموم تنظیم می گردد؛زیرا بهره گیری کنندگان صورت های مالی حسابرسی نشده به وسیله ی تقلب و رسوایی های شرکت تحت تاثیر قرار می گیرند.از سوی دیگر تحریف صورت های مالی شرکت ها می تواند دلایلی برای زیر سوال بردن اعتبار صورت های مالی به حساب آید.پس حسابرسی صورت های مالی از سوی بهره گیری کنندگان مطرح می گردد.از طرف دیگر مدیران بیشتر تمایل دارند نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود را مطلوب گزارش کنند.نتیجه این اقدام ،نامتقارن بودن اطلاعات بین شرکت و بهره گیری کنندگان اطلاعات آن را به بار می آورد.موضوعاتی مانند مدیریت سود،تنظیم و ارائه مجدد صورت های مالی و تحریف گزارشگری،کیفیت گزارش های مالی را کاهش می دهد و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می گردد.پس،پر واضح می باشد که حسابرسان مستقل تأثیر کلیدی نظارتی در اطمینان بخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینه های نمایندگی ناشی از انگیزه های فرصت طلبی مدیران،اعمال می کنند.در واقع می توان گفت،صورت های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن اظهارنظر حسابرسی می باشد،خروجی نهایی ارتباط میان مدیریت و حسابرسان می باشد.
از طرف دیگر مقررات حسابداری به مدیران این امکان را می دهد تا با انتخاب روش های پذیرفته شده،گزارش های مالی را تحت تاثیر قرار دهند.این سیاست ها به مدیریت کردن سود های گزارش شده و انعکاس بهتری از وضعیت اقتصادی شرکت کمک می کند و یکی از راه های کنترل مدیریت سود،حسابرسی می باشد.بدینصورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی به وجودمی آید که تأثیر مهمی در هشدار به بهره گیری کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت معضلات پیش روی شرکت ها اعمال می کند.از این رو در این پژوهش،این سوال مطرح گردید که آیا مدیریت سود بر نوع  اظهار نظر حسابرسی تاثیر گذار هست یا نه؟.
پس از طرح سوال و اظهار مسئله پژوهش به مطالعه ی ادبیات موضوعی پژوهش پرداخته گردید و بر اساس پیشینه ی پژوهش و نیز مبانی نظری مطرح شده در فصل دوم،فرضیاتی برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش به صورت زیر ارائه گردید:
فرضیه 1) بین قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری  و اظهار نظر مشروط ارتباط معنا داری هست.
فرضیه 2) بین قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر مقبول ارتباط معناداری هست.
فرضیه 3) بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اظهار نظر مشروط ارتباط ی معناداری هست.
فرضیه 4) بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اظهار نظر مقبول ارتباط ی معناداری هست.
فرضیه 5) بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و اظهار نظر مشروط ارتباط ی معناداری هست.
فرضیه 6) بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و اظهار نظر مقبول ارتباط ی معنادری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پس از تدوین فرضیه ها،برای عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون آنها،با بهره گرفتن از مبانی نظری حسابداری و تحقیقات انجام شده قبلی،متغیرهایی برای آزمون فرضیه ها مشخص گردید.این متغیرها در قالب مدل هایی برای ارزیابی فرضیه ها تنظیم و مدل ها استنتاج گردید.
پس از تعیین متغیر ها،کوشش برای جست و جوی روشی برای اجرای پژوهش ادامه پیدا نمود و روش رگرسیون چند متغیره برای بخش اول پژوهش(تخمین اقلام تعهدی) و رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته گردید.پس از این که روش پژوهش مشخص گردید، با بهره گیری از نرم افزار های آماری مناسب ،داده های جمع آوری شده برای برازش مدل نظری پژوهش و در نهایت آزمون فرضیه ها پردازش، و تجزیه و تحلیل حاصله در فصل چهار ارائه گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به توضیح زیر می باشد:
آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟
بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:


پاسخی بگذارید