قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- روش های محاسبه کارایی
روش های محاسبه کارآیی بطور کلی به دو گروه : روش­های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. هر دو روش پارامتری و غیر پارامتری (برنامه ریزی ریاضی) از تمامی اطلاعات به گونه کامل بهره گیری می کند. روش پارامتری نیازمند یک تابع ریاضی می باشد که بر آن اساس با به کارگیری متغیرهای مستقل، متغیر وابسته تخمین زده می گردد. علاوه بر آن، فرضیاتی در مورد تابع توزیع داده ها همراه با محدودیت های مدل نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. اما تحلیل پوششی داده ها نیازمند به دست آوردن تابع توزیع و فرضیاتی در مورد آن نیست. این روش به گونه کلی با ترکیب تمامی واحدهای تحت مطالعه، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را ساخته و واحدهای ناکارا را با آن می سنجد. (مهرگان،1383)

2-5-1- روش های پارامتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش های پارامتریک بر مبنای مدل های اقتصادسنجی و تئوری های اقتصاد خرد بنا شده می باشد. در این روش با بهره گیری از داده های تلفیقی آغاز تابع هزینه (تولید) با در نظر داشتن فروض درنظر گرفته، تخمین زده می گردد و با در نظر داشتن تابع مذکور، کارآیی محاسبه می­گردد (نادری کزج، سال 1384، ص8).
2-5-1-1- روش تابع مرزی تصادفی
در این روش آغاز شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می گردد و با بهره گیری از روشهای رایج اقتصادسنجی تخمین زده می گردد. طبق تعریف تابع تولید ، واحدهایی که در یک صنعت کارا اقدام می کنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان میزان انحرافات )واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده می باشد را، ارزیابی و سطح معین و ثابتی از تکنولوژی، میزان به کارگیری نهاده ها را در اندازه بهینه شان نشان می دهد. این دو مفهوم در مجموع بیانگر کارایی اقتصادی می باشد که از آن به کارایی هزینه نیز یاد  می گردد.مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


    دیدگاهتان را بنویسید