تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11-2 مطالعات داخل ایران
دستگیر و بزاززاده (1382) در تحقیقی به مطالعه تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداخته اند. در پژوهش آنها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته می باشد. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده می باشد. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می گردد.
نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (1388)  نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما مهم ترین تأثیر آن، اثر تعدیل شوندگی می باشد که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز ارتباط بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‏گردد، این در حالی می باشد که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این ارتباط برعکس می باشد. آنها پیشنهاد کرده اند ترتیبی اتخاذ گردد که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر 25 درصد سهام شرکتهای بورسی (بطور مستقیم یا با واسطه و از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.

نوروش و حسینی (1388) در مطالعه ای به مطالعه ارتباط بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداخته اند. فرض اصلی این پژوهش آن می باشد که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود ارتباط منفی دارد. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا بهره گیری گردیده و مدیریت سود شرکت ها با بهره گیری از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده می باشد. یافته های این پژوهش برای داده های تاریخی سال های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود ارتباط منفی معنی داری هست. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.
محمدی، قالیباف اصل و مشکی (1388) در تحقیقی به مطالعه تأثیر و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکتها و عدم وجود هر گونه ارتباط معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتها بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کاشانی پور، رحمانی و پارچینی (1388) در مطالعه ای به مطالعه ارتباط بین افشای اختیاری و مدیران غیرمؤظف پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد که مدل بکاررفته، 20 درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافته های قبلی نیز می باشد، بازگو می کند. این در حالی می باشد که ارتباط معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف پیدا نمود نشد.
ایزدی نیا و رسائیان (1389) در مطالعه ای به مطالعه ارتباط ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته و معیاری از نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آن ها  در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (87-81)) صد و پنجاه و شش شرکت را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از داده‏های ترکیبی بهره گیری گردیده می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط‏ی معنا داری وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید