مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود

مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در حسابداری نشان می‌دهد که محققان حسابداری به موازات توسعه دانش آمار و معرفی تکنیک‌های جدید پیش‌بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک‌ها را در ادبیات پیش‌بینی حسابداری وارد نموده‌اند. در این اظهار تکنیک‌های برونیابی که مبتنی بر استقراء می‌باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش‌بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده می باشد.
دو روش باکس ـ جنکینز[1]  از روش‌های مدل برونیابی و گام زدن تصادفی، پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش‌های مناسبی برای پیش‌بینی سود تشخیص داده‌شده‌اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در امریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی زیرا نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهامداران عادی و بعد از آن و … مقایسه شده‌اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده‌اند. علی‌رغم این که در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته می باشد. محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجام تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده‌اند.
روش‌های باکس ـ جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می‌باشند.
اولی بر سری‌های زمانی استوار می باشد و مشاهدات را مرتبط با یکدیگر می‌داند درحالی‌که روش دوم بر اساس فرآیندهای تصادفی و استقلال مشاهدات بنیان شده می باشد. یافتن این موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کدامیک از فرآیندهای فوق می‌توان توجیه نمود گام مؤثری جهت یافتن مدل بهتری برای پیش‌بینی سود می‌باشد (اسماعیلی، 1385،ص 31).
مدل باکس ـ جنکینز :
مدل باکس ـ جنکینز رویکردی می باشد که امروزه به گونه وسیع در محیط‌های اقتصادی و مدیریتی از آن برای پیش‌بینی بهره گیری می گردد. این روش در دهه 1960 توسط پرفسور جرج باکس و پرفسور گیولی جنکینز به مقصود تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی توسعه پیدا نمود. این دو معتقد بودند که پیش‌بینی در یک سری زمانی نه تنها به گذشته داده‌های آن سری بازمی‌گردد، بلکه ممکن می باشد به گذشته سری‌های زمانی مرتبط نیز مربوط گردد. این روش عموماً در موارد زیر به کار می‌رود:

 • برنامه‌ریزی تولید
 • برنامه‌ریزی اقتصادی و تجاری
 • نظارت بر تولید و موجودی‌ها
 • کنترل و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی
 • فرض بنیادی این روش بر این می باشد که مشاهدات مربوط به سری‌های زمانی مستقل نبوده و به صورت متوالی به هم وابسته می‌باشند و این وابستگی بین داده‌های متوالی، در زمان‌هایی با فواصل مساوی اندازه‌گیری می گردد.
  شیوه اقدام در این روش به این شکل می باشد که مقادیر آینده یک سری زمانی را از روی مقادیر فعلی و گذشته آن برآورد می کند و فرض می گردد که مشاهدات در فواصل ناپیوسته از زمان بافاصله‌های مساوی در دسترس می‌باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاری و ماه‌های قبل در اختیار بوده و با بهره گیری از آن‌ها فروش برای زمان‌های مورد انتظار 12 و … 3 و 2 و 1 = t پیش‌بینی می گردد (همان منبع، 32).
  مدل گام زدن تصادفی:
  در این روش با بهره گیری از ارزش واقعی اطلاعات سال جاری، ارزش یک سال یا دو سال آینده پیش‌بینی می گردد. فرض این روش بدین گونه می باشد که وضعیت کنونی با وضعیت‌ها و وقایعی که در آینده رخ خواهند داد در ارتباط هستند. این مدل سود آتی مورد انتظار را تنها با اتکا بر جدیدترین مشاهدات تخمین می زند. از این مدل برای تشریح سری زمانی قیمت سهام، نرخ رشد سود و فروش بهره گیری می گردد.
  فرمول گام زدن تصادفی عبارت می باشد از:
  (1 ـ 2)         A t = A t-1 + Wt
  که:

  A t : سود پیش‌بینی‌شده برای دوره t
  A t- 1 : سود واقعی برای دوره قبل از t
  W t : یک عامل مزاحم با طریقه تصادفی و احتمالی می‌باشد.
  پیش‌فرض‌هایی برای عامل مزاحم هست و عبارت‌اند از:

 • میانگین هر یک از عوامل مزاحم برابر صفر می باشد E ( Wt) = 0
 • عدم وجود خود همبستگی بین عوامل مزاحم
 • کلیه عوامل مزاحم دارای واریانس یکسان می‌باشند. Var (wt) = E(wt) = 0
 • در این مدل At یک متغیر تصادفی می باشد درحالی‌که At-1 دیگر متغیر تصادفی نیست زیرا که به ارزش آن در دوره t پی برده شده می باشد (اسماعیلی، 1385، 35).
  2 . Box – jenkins

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
  1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دیدگاهتان را بنویسید