قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های پژوهش
برای تحلیل منسجم و مناسب داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی اقدام به تحلیل خواهد گردید.
  1-1-1-     آمار توصیفی و استنباطی
به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم می­گردد.
  1-1-1-1-     آمار توصیفی
موضوع آمار توصیفی [1]تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث می باشد. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌گردد. در آغاز از شاخص‌های مرکزی مانند میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص­های آمار توصیفی  متغیرهای پژوهش بهره گیری خواهدگردید.
3-11-1-2-آمار استنباطی
چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن با بهره گیری از فنون نمونه‌گیری انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم دهیم از روش‌هایی بهره گیری می گردد که موضوع آمار استنباطی[2] می باشد.
  1-1-2-     نرمال بودن داده­ ها
برای تشخیص نرمال بودن می­توان از آزمون­های زیادی مانند شارپیو- ویلک[3]، اندرسون دارلینگ[4]، آگوستینگ[5] ، جارکوا – برا[6]، لیلیفورس[7] و اسمیرنوف – کلوموگروف[8] بهره گیری نمود. که در این پژوهش از اسمیرنوف– کلوموگروف بهره گیری خواهد گردید.
3-11-2-1- مطالعه نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
نرمال بودن باقیمانده­های مدل رگرسیونی یکی از فرض­های رگرسیونی می باشد که نشان­دهنده اعتبار آزمون­های رگرسیونی می باشد .زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده­های مدل(تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می­انجامد. بنابراین نیاز می باشد نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل گردد تا در صورت مستقر نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال کردن آن­ها (مانند تبدیل کردن آن) اتخاذ نمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می گردد:

H0 : داده­ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می­کند.
H1: داده­ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی­کند.
      1-1-3-­ مطالعه همبستگی بین متغیرها
جهت مطالعه هم­خطی  بین متغیرهای مدل از آزمون ضرایب هم­بستگی پیرسون بهره گیری خواهد گردید.
در این آزمون فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر نوشته می­گردد:
H0 : بین ­متغیرها همبستگی وجود ندارد.
H1:بین متغیر­ها همبستگی هست.
  1-1-4-­ انواع مدل­ها
مدل (مدل های فرضیه­ها) از لحاظ بهره گیری از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می­شوند. بعضی از مدل ها با بهره گیری از «اطلاعات سری­زمانی[9]» یا به تعبیری طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می­شوند. بعضی دیگر از مدل­ها براساس «داده­های مقطعی[10]» برآورد می­شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلاً یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف مطالعه می­شوند. روش سوم برآورد مدل، که در این پژوهش نیز مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، برآورد بر اساس «داده­های پانل[11]» می باشد. در این روش یک سری واحدهای مقطعی (مثلاً شرکت­ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می­گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال­های اخیر نیز زیاد بهره گیری شده می باشد تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می­یابد. با در نظر داشتن این­که نظاره­های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم­خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیش­تر و کارآیی بالاتر تخمین کننده­ها می­گردد، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری­زمانی دارای مزیت می باشد(بالتاجی، 1995).

 • 1. Descriptive statistics
 • 1. Inferential statistics
 • [3] Sharpiro-Wilk
  [4] Anderson–Darling
  [5] Agostino’s K-squared
  [6] Jarque–Bera
  [7] Lilliefors
  [8] Kolmogorov–Smirnov
  [9] Time series data
  [10] Cross section data
  [11] Panel data

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش

  باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
  1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
  آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
  1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
  1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
  2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
  3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


  دیدگاهتان را بنویسید