قسمتی از متن پایان نامه :

  1-1-1-1-ریسک و پیش ­بینی سود
پیش­بینی سود مدیریت اطلاعاتی را به صورت داوطلبانه به بازار ارائه می­نماید و کیفیت چنین اطلاعاتی این امکان را می­دهد تا نسبت به ایجاد بینش در مورد ارتباط­ی میان موارد افشای داوطلبانه با ارزش شرکت­ها اقدام نماییم. سرمایه­گذاران دوست دارند بدانندکه آیا می­توانند به اطلاعات چاپ گردیده از سوی مسئولین شرکت اطمینان کنند یا خیر. درحالی که حسابرسی­های مستقل تا حدی موجب کاهش بعضی از نگرانی­ها در مورد کیفیت صورت­های مالی می­شوند، اما توانایی تعیین کیفیت اطلاعات حسابرسی نشده مالی توسط سرمایه­گذاران امر جندان بارزی محسوب نمی­گردد(همان منبع).
چارچوب مربوط به هیرست و همکاران[1](2008) مبتنی بر این اصل می باشد که نتایج ناشی از پیش­بینی سود مدیریت تابعی از موارد پیشین و ویژگی­های پیش­بینی می­باشد. این محققین خاطر نشان می­کنند که مطالب زیادی را می­توان از طریق تعامل میان این دو تبیین نمود. هیرست وهمکاران اطلاعات تاریخی را به صورت محیط و طریقه­های خاص شرکت توصیف می­کنند که برتصمیم مدیریت مبنی بر صدور پیش­بینی تاثیرگذار می­باشد و درعین حال به ویژگی­های پیش­بینی به عنوان خصوصیات پیش­بینی تاثیر روندهای خاص شرکت توصیف می­کنند که بر تصمیم مدیریت مبنی بر صدور پیش­بینی به عنوان خصوصیات پیش­بینی مدیریت و نتایج پیش­بینی را به صورت تاثیرات ناشی از آن نگاه می­کنند(همان منبع).
براساس مطالب فوق، انتظار می­رود شرکت­هایی که دارای سیاست افشای پیش­بینی سود می­باشند در مقایسه با سایر شرکت­ها از بازده سهام بیش­تر و ریسک کمتری برخودار باشند و این به دلیل اطمینان بیش­تر بازار سرمایه به این شرکت­هاست. همچنین براساس این انتظار به نظر می­رسد نوسانات یا تغییرات در پیش­بینی سود در طول سال مالی، بر روی بازدهی و ریسک شرکت تاثیرگذار باشد. شواهد تجربی نشان می­دهد که شرکت­ها سیاست­های متفاوتی را در پیش­بینی سود چاپ گردیده و فراوانی این پیش­بینی­ها اتخاذ می­کنند (همان منبع).
شواهد تجربی نشان می­دهد که شرکت­ها سیاست­های متفاوتی را در پیش­بینی سود چاپ گردیده و فراوانی این پـیش­بینـی­ها اتخـاذ می­کنند برای مثال، روگز[2] و اسـتاکن(2005) دریافتند که در طول سال­های 1997 تا 2000، به­گونه متوسط 63 درصد از شرکت­های نمونه آماری، تنها یک بار اقـدام بـه انتشار پیش­بینی نموده اند و تنها یـک درصد از این شرکت­ها در کل سال­های تحقیـق، سود پیش­بینی شده داشته­اند. فراوانی پیش­بینی، ممکن می باشد تحت تـاثیر عوامـل محیطی قرار بگیرد. گراهام و همکاران[3](2009) نشان دادند شرکت­هایی که با احتمال بیش­تری به سود مورد انتظار و از پـیش تعیـین­شده دست می­یابنـد، فراوانی پیش­بینی سود بیش­تری دارنـد. تعدد پیش­بینی سود ناشی از تجدیدنظر مدیران در پیش­بینی­های قبلی می باشد و باعث می­گردد که مدیران اطلاعات و داده­هایی را که به تازگی در خصوص عملکرد آتی شرکت به دست آورده­اند به سرمایه گذاران منعکس کنند. از این جهـت، فراوانی پیش­بینی، هم محتوای اطلاعاتی و هم به موقع بودن اطلاعات را تامین می­کند و در نتیجه بر واکنش سرمایه­گذاران به پیش­بینی­های چاپ گردیده تاثیرگذار می باشد و محرکی برای تصمیمات سرمایه گذاری آنان محسوب می­گردد(همان منبع).
ایزلی[4] و اوهارا (2004) ثابت کردند که شرکت­ها می­توانند از طریق بالا بردن دقت اطلاعـات منتشره بر هزینه سـرمایه خود تاثیرگذار باشند. آن­ها نشان دادنـد که بازار سرمایه به دقت اطلاعات واکنش نشـان می­دهـد و شرکت­هایی که اطلاعات دقیـق­تـری ارائـه می­کنند؛ منابع مالی را با هزینه کمتری در اختیار   می­گیرند. بر این اساس، انتظـار مـی­رود دقت پیش­بینی سود هر سهم که از طریق اختلاف بین سود هر سهم تحقق یافته و سود هر سهم پیش­بینی شده اندازه­گیری می­شـود؛ بر واکنش سرمایه گذاران تاثیرگذار بوده و در نتیجه با ارزش و ریسک شرکت ارتباط معناداری داشته باشد. ممکن می باشد مدیران انگیزه های متفاوتی برای انتشار پیش­بینی سود داشته باشند که این انگیـزه­ها بر اعتبار و قابلیـت اتکای این اطلاعات تاثیرگذار اسـت، اما تنها پیش­بینی­های معتبر به کاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شرکت­ها و تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه کمک می­کند. شـواهد تجربی نشان می­دهند کـه اعتبار پیش بینی سود بر توجه سـرمایه گـذاران در خصوص اطلاعات منتشـر شده شرکت­ها تاثیرگذار اسـت(همان منبع).
در تحقیقی فورستر و همکاران تاثیر افشای اختیاری پیش بینی سود مدیریت بر ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک و ارزش شـرکت را مطالعه نمودند. ایـن پژوهشگران ویژگی­های پیش بینی سود را از جهات مختلفی مدنظر قرار داده و آزمون کرده­اند. آن­ها دریافتند که یک ارتباط معکوس و معنـادار بین انتشار پیش­بینی سود مدیریت با ریسک اطلاعاتی شرکت هست. در تحقیـق فورستر و همکاران، ریسک شرکت از طریق معیارهای مختلفی ماننـد ریسک غیرسیستماتیک، نوسان در بازده سهام، ضریب بتا و دامنه تفاوت در قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد توجه قرار گرفت که نتایج در همه مدل­ها یکسان بود. آن­هـا همچنین ثابت کردند که پیش بینی سود مدیریت، ارتباط مستقیم و معناداری بـا ارزش شرکت (محاسبه شـده براساس معیار کیوتوبین) دارد و ایـن ارتباط زمانی شدیدتر بوده می باشد که شرکت­ها، پیش بینی­های با دقت بیش­تر و به موقع­تری منتشر کرده­اند(همان منبع).
مدرس(1387) مطالعه تحلیلی تأثیر توانایی پیش­بینی اجـزای تعهدی و جریان­های نقدی بر کیفیت سود پیش­بینی شده را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان می­دهد، با بهره گیری از سودهای گذشته می­توان سود آینده را با حداقل خطای ممکن پیش­بینی نمود. عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود و استمرار آن­ها ارتباط مثبت دارد. جریان­های نقدی توانایی قوی­تری در پیش بینی سود داردمشـایخ(1386). دقت پیش­بینی مدیران را از سود هر سهم آینده با پیش­بینی مبتنی بر اطلاعات الگوی گام تصادفی مورد مطالعه قرار داد. نتیجه پـژوهش نشان می­دهد بین اشتباه پیش­بینی سود مدیران و اشتباه پیش­بینی براساس گام تصادفی تفاوت معناداری هست. با افزایش اندازه شرکت، پیش­بینی مدیریت دقیق­تر می­گردد و دقت پیش­بینی سود مدیران در شرکت­های سودده نسبت به شرکت­های زیانده بیش­تر می باشد. جهانخانی و صفاریان (1382) به مطالعه محتوای اطلاعاتی سود برآوردی پرداختند. دراین پژوهش تغییرات قیمت مربوط به 27 شرکتی جمع آوری گردید که طی دوره 1374 تـا 1376 سود برآوردی را اعلام نموده اند. اطلاعات مربوط بـه چهار هفته قبل و چهار هفته بعد از اعلان سود برآوردی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیــق نشـان داد کــه سود برآوردی هـر سـهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده می باشد. البته از آن­جایی که اعلان سود برآوردی هر سهم عامل موثری در تصمیم­گیری سر مایه­گذاران و سهام­داران در خصوص خرید و فروش سهم می باشد، بایستی پیش­بینی سود هر سهم حداقل انحراف را از میزان واقعی خود داشته باشد. اما متاسفانه به دلیل عدم اعمال سیاست های مطلوب از سوی بورس تهران، اختلال های زیادی خصوصا تا قبل از سال 1376 در ارقام پیش بینی شده به چشم می­خورد(همان منبع).
[1]. hirst and et al, 2008
[2]. Rogers, 2005

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[3]. Graham  and et al, 2009
[4]. Islie, 2004

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:

1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید