قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2- مقدمه
دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر، پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی،1389). روش پژوهش فرآیندی نظام مند برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را حل برای یک مسئله می باشد. به این ترتیب به شکل کلی روش پژوهش را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که به شکل منسجم و سیستماتیک برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات به کار گرفته گردد (جعفری سرشت،1389).

یک محقق پس از انتخاب موضوع، بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش به اهداف موضوع پژوهش و امکانات اجرای آن بستگی دارد. پس هنگامی میتوان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به بیانی دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا اورا هرچه دقیق تر، آسانتر و سریع تر در دستیابی به پاسخ هایی که برای پرسش های پژوهش در نظر گرفته شده، یاری نماید. در این فصل متدولوژی پژوهش را اظهار می کنیم . برای این مقصود آغاز به روش شناسی پژوهش، جامعه آماری، وشیوه های گردآوری داده ها می پردازیم. در ادامه فرضیات پژوهش، تعریف متغیر های پژوهش و سایر موضوعات مربوطه تشریح می گردد.
3-3- طرح مسئله پژوهش
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده می باشد اغاز می گردد. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند بایستی به حل یک مساله اصلی سازماندهی گردد (خاکی،1389).
مساله اصلی پژوهش در این پژوهش، مطالعه میزان بهره گیری از مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و بویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند بوده و البته تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت نیز عامل بسیار مهم و البته قابل پژوهش می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید