قسمتی از متن پایان نامه :

3-11- بخش دوم: مدل داده های تلفیقی و روش های تخمین
3-12- مقدمه
امروزه روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سرس زمانی دارد،به گونه فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی بهره گیری می گردد. داده های تلفیقی به مجموعه داده هایی اطلاق می گردد که بر اساس آن مشاهدات به واسطه تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی(N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی (T) مورد مطالعه قرار می گیرد. در این صورت N×T داده های آماری را داده های تلفیقی_سری زمانی می نامند (مشکی،1390).
3-12-1- مزایای بهره گیری از داده های تلفیقی

 • از آنجا که بهره گیری از داده های ترکیبی به افراد ، بنگاه ها، شرکت ها و کشور ها و از این قبیل واحد ها، در طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می گردد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجه آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را ارائه می کند.
 • در مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به مقصود مطالعه پویایی تغییرات، مناسب تر و بهترند.
 • داده های ترکیبی، تاثیراتی را که نمیتوان به سادگی در داده های سری زمانی و مقطعی نظاره نمود بهتر معین می کنند.
 • داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن می باشد در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه های اقتصادی(به صورت جمعی و کلی) حاصل گردد و به حداقل برسانند. به گونه کلی بایستی گفت،داده های ترکیبی، تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازد که در صورت بهره گیری از داده های زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمی توان گفت که مدل سازی با داده های ترکیبی هیچ مشکلی ندارد.(تفلاطونی و نیکبخت،1389).
 •  3-13- انواع مدل های داده های تلفیقی
  مدل های مربوط به داده های تلفیقی از انواع مختلف مدل ها تشکیل شده می باشد در یک طبقه بندی کلی می توان مدل های مذبور را بشرح زیر طبقه بندی نمود:
  الف)داده های تلفیقی ایستا
  ب)داده های تلفیقی پویا
  3-13-1- مدل داده های تلفیقی ایستا
  الف)مدل ضرایب ثابت(CCM)
  ب)مدل اثرات ثابت(FEM)
  ج)مدل اثرات تصادفی(REM)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :


  پاسخی بگذارید