تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

14-1 تعاریف عملیاتی:
1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت :
این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب ،اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها ،پیچیدگی ،تنوع و ویژگی هایخاص هر فعالیت رادر محاسبه هزینه های آن مقصود می کند.(رجبی،1381)
2-14-1 هزینه های مستقیم :
هزینه هایی هستند که به گونه مستقیم و بون واسطه قابل تخصیص به یک فعالیت ،یک مرکز و یا واحد می باشند.(محمود حمید ،1381)

3-14-1 هزینه غیر مستقیم :
هزینه هایی هستند که به گونه مستقیم و بدون واسطه ، قابل تخصیص به یک فعالیت ،یک مرکز و یا واحد و … نمی باشند. (محمود حمید، 1381)
4-14-1 فعالیت :
وظیفه مشخص  یا عملی می باشد که انجام شده می باشد. (نیکبخت ،1390 )
5-14-1 محرک هزینه:
عاملی می باشد که باعث تغییر هزینه یک فعالیت می گردد یابا تغییر مرتبط می باشد.(نیکبخت1390 )
6-14-1 منبع:
یک عنصر اقتصادی که وجودش برای انجام فعالیت لازم می باشد یا مصرف شده می باشد. .(نیکبخت1390 )
14-1-اختصار فصل
در این فصل با هدف معرفی کلیات موضوع پژوهش، آغاز با ذکر مقدمه در ارتباط با لزوم بهره گیری و بکارگیری سیستمهای محاسبه بهای تمام شده خدمات، موضوع پژوهش، اهمیت آن، تناقضات اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی و ارائه راه حلهای موثر جهت رفع معضلات مطرح گردید. سپس فواید ناشی از بکارگیری سیستم پیشنهادی ذکر گردید. با در نظر داشتن انتظارات ناشی از بکارگیری روش مطرح شده، اهداف مورد انتظار بکارگیری و اجرای این سیستم تشریح گردید. از آنجا که هر پژوهش بر مبنای فرضیات و سئوالات پیش آمده در ارتباط با موضوع پیشنهادی شکل می گیرد، پس فرضیات این پژوهش مطرح گردید تا نتایج حاصل از بکارگیری سیستم پیشنهادی در راستای جوابگویی به سئوالات پژوهش باشد. با در نظر داشتن اینکه اجرا و بکارگیری هر پژوهش با یکسری محدودیتها و موانع مواجه خواهد گشت پس محدودیتهای احتمالی که این پژوهش در هنگام اجرا با آن مواجه گردید در دو بخش اساسی مطرح گردید. در نهایت اهمیت موضوع مورد مطالعه با در نظر داشتن بهره گیری کنندگان مختلف مطرح گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید