قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه
هیچگاه نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آن چیز که را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی  به حقیقت  دانست ( رفیع پور ، ص 80: 1383 )
یکی از مهمترین ارکان  اقتصاد در جوامع کنونی، صنعت بانکداری آن جوامع می باشد لذا یکی از اصلی ترین رئوس فعالیتها برای مسئولان ارشد بانکها، افزایش کارایی عملکرد شعبه های بانک به شمار می رود. یکی از تکنیک هایی که برای ارزیابی عملکرد به خدمت گرفته می گردد، روش ناپارامتری «تحلیل پوششی داده ها» می باشد و یکی از موضوعات پژوهشی قابل توجه در DEA انتخاب شاخص های ورودی و خروجی می باشد که در تحلیل های کارایی از مباحث ساختاری و اساسی تحلیل می باشد. این مبحث در مورد بنگاههای مالی مانند بانکها و مؤسسات بیمه اهمیت دوچندان پیدا خواهد نمود، چرا  که در این بنگاه ها، تفکیک کالا وخدمات واسطه ای به ورودی و خروجی، گاهی به سادگی قابل انجام نبوده و کالا و خدماتی وجود خواهند داشت که از خصوصیات هر دو دسته برخوردار می باشند. در این فرآیند ممکن می باشد با معضلات زیادی مثل انتخاب ابزارها ،تجزیه و تحلیل همبستگی و طبقه بندی کردن ورودی ها و خروجی ها به صورت مجزا مواجه شویم (یان لو و همکاران 2012) به مقصود رفع این معضلات پژوهش خود را بر مبنای مفهوم ارزش افزوده پول(CVA) بنا می نهیم. ارزش افزوده نقدی جزو معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد که بازده واقعی شرکت را اندازه گیری می نماید و اساس آن این می باشد که یک شرکت بایستی هزینه های عملیاتی و هزینه سرمایه خود را پوشش دهد.سپس با در نظر داشتن نتایج آماری و تحلیل رگرسیونی به دست آمده شاخص های ورودی و خروجی را مشخص خواهیم نمود.
لذا با در نظر داشتن اهمیت تعیین کارایی واقع بینانه در کلیه واحدهای موجود در یک اجتماع، اعم از بانکها، مراکز بهداشتی و … در این رساله با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده هاو مفهوم CVA به نتایج معقول تری در جهت تعیین کارایی شعب بانک رفاه دست یافته ایم.. در این فصل به تشریح روش پژوهش شامل: نوع روش پژوهش، جامعه و نمونه ی مورد مطالعه، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات و مراحل اجرای پژوهش و مدل مفهومی پرداخته خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 سوالات پژوهش:


    دیدگاهتان را بنویسید