ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

B-D)-A*6.2),((((C*-9.66)-E)*D)³)+A,a:(IF(E-5.5)<(-2.5*C)then1,else 0),((a-(1-)))
معادله(3-1):مدل برنامه ریزی ژنتیک به صورت فرمولی                                                       D))+(A²))
که درآن:
A:نسبت دارایی های آنی به کل دارایی ها،
B:نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

C:نسبت فروش به دارایی های جاری،
D:نسبت سود عملیاتی به فروش،
E:نسبت هزینه بهره به سود ناخالص
مدل ژنتیک فرج زاده در شرایط محیطی ایران به وجود آمده ونیازی به تعدیل بر اساس شرایط محیطی  بورس اوراق بهادار تهران در آن وجود ندارد.از این رو آغاز نسبت های مورد  نظر در مدل محاسبه شده و سپس در سه زیر شاخه مدل قرار داده شده و اعداد بدست آمده با هم جمع می شوند.
3-9-2-3) تفسیر متغیرهای مدل GP :
نسبت “سود عملیاتی به فروش”بیانگر توان سودآوری شرکت می باشد.تحلیل تشخیصی این نسبت را به عنوان تاثیر گذارترین متغیر جهت تفکیک گروه شرکت های ورشکسته از گروه شرکت های غیر ورشکسته در نظر گرفته می باشد.تاثیر گذاری این متغیر در افتراق شرکت های ورشکسته از شرکت های غیر ورشکسته به این معنی می باشد که شرکت های که از سود آوری کمتری برخوردارند نسبت به سایر شرکت ها بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند. این شرکت ها برای کاهش خطر بایستی کنترل های بیشتری بر روی هزینه ها اعمال کنند.مدیریت می تواند با برنامه ریزی و استراتژی های مناسب در جهت افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها گام برداشته و در نتیجه شرکت رااز خطر ورشکستگی نجات دهد.متغیر تاثیر گذار بعدی در تشخیص گروه شرکت ها یکی از نسبت های توانایی پرداخت بدهی ها می باشد.
نسبت “کل بدهی ها به کل دارایی ها”،سهم بدهی ها در تامین مالی برای خرید دارایی ها را اندازه گیری       می کند.می توان گفت،شرکت های با نسبت بدهی های کوچک تر نسبت به دیگر شرکت ها در معرض خطر ورشکستگی کمتری قرار دارند.این نسبت در مورد شرکت های ورشکسته می تواند حاکی از کمبود سرمایه و یا توسعه بیش از اندازه شرکت از طریق بدهی باشد که خروج منابع جهت پرداخت اصل و فرع بدهی هادر کوتاه مدت، کاهش سودآوری،اعمال فشار از طرف بستانکاران ودر نتیجه سقوط شرکت را به دنبال دارد.نسبت های سودآوری ونسبت های اهرم مالی از مهمترین نسبت ها درپیش بینی ورشکستگی به شمار می طریقه (دیمیتراس و دیگران،1996).
سومین متغیر تاثیر گذار جهت تفکیک شرکت های سالم از ورشکسته، نسبت “دارایی های آنی به کل دارایی ها”می باشد.این نسبت معرف توانایی نقدینگی شرکت می باشد و بیانگر انعطاف شرکت در دستیابی سریع به وجه نقد پهت پرداخت بدهی های جاری و شرایط پیش بینی نشده می باشد.این نسبت با خطر ورشکستگی ارتباط ی عکس دارد به طوری که شرکت های دارای نقدینگی بالاتر نسبت به دیگر شرکت ها با خطر ورشکستگی کمتری مواجه هستد.
چهارمین متغیر تاثیر گذار جهت پیش بینی ورشکستگی نسبت”فروش به دارایی های جاری”می باشد.  این نسبت جزءنسبت های ارزیابی کارایی طبقه بندی می گردد.این نسبت بیانگراین می باشد که شرکت به ازای هر ریال سرمایه گذاری دردارایی های جاری چه میزان درآمد دارد.هرچه شرکت بتواند درآمد بیشتری از دارایی های خود ایجاد کند خطر ورشکستگی کمتری آن شرکت را تهدید می کند.
آخرین نسبت مالی انتخاب شده نسبت”هزینه بهره به سود ناخالص “می باشد.این نسبت مالی در گروه نسبت های پوشش هزینه بهره قرار می گیرد و بیانگر حاشیه اطمینانی می باشد که سود ناخالص جهت پوشش هزینه بهره و سایر هزینه های عملیاتی فراهم می آورد. هر چه شرکت ها دارای نسبت هزینه بهره به سود ناخاص پایین تری باشند،بستانکاران نسبت به وصول بهره و اصل وام های اعطایی خود، اطمینان بیشتری خواهند داشت.همچنین مقادیر پایین این نسبت بیانگر دسترسی بیشتری به منابع جهت تامین هزینه های عملیاتی می باشد از این بعد نیز مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد.  درنتیجه با کاهش این نسبت خطر ورشکستگی نیز کاهش خواهد پیدا نمود.
 

 

 

3-10) روش های آماری
از آنجایی که هدف این پژوهش مطالعه ارزیابی میزان اثربخشی دو مدل می باشد،  در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی بهره گیری گردیده می باشد.  چنانچه محقق درصدد تشخیص تفاوت بین اثر گذاری چند متغیر یا انتخاب بهترین آنهاست،  برای مثال می خواهد بداند که بین چند روش تدریس یا در بین چند روش تولید کالا یا چند روش مدیریت یا چند روش کاشت محصول کدام روش بهتر می باشد. برای این کار بهره گیری از آزمون T به صورت مقایسه های زوجی امکان پذیر می باشد (حافظ نیا، 1389 ).
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


دیدگاهتان را بنویسید