قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
با در نظر داشتن مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم، انتظار می­رفت که بین مخارج سرمایه گذاری بلند مدت و جریان های نقدی ارتباط وجود داشته باشد و محدودیت های مالی نیز موثر بر این ارتباط باشد، ضمن این که تحقیقات پیشین نیز نتایج مختلفی را مستند کرده بودند. پژوهش حاضر برای پاسخ به این موضوع سوالی را مطرح نمود: تا چه اندازه میان حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی با میزان مخارج سرمایه گذاری بلند مدت (سرمایه ای)  ارتباط هست؟ و تا چه اندازه محدودیت های مالی بر این حساسیت می­تواند موثر باشد  به مقصود پاسخ به این سوالات، سه فرضیه تدوین گردید. فرضیه اول حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی را در شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار و به تفکیک سال های با جریان های نقدی بالا و پایین آزمون می­کند. فرضیه دوم ارتباط بین مخارج سرمایه ای و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را مورد آزمون قرار می دهد و در نهایت فرضیه سوم با بهره گیری از شاخص های محدودیت های مالی نمونه را به دو قسمت تقسیم و حساسیت را در بین آن ها مورد مطالعه قرار می­دهد.
جهت آزمون فرضیه­های فوق نمونه­ای 73 شرکتی از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال 1382 تا 1391 بود. داده­های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر­های پژوهش، از بانک­های اطلاعاتی «تدبیر پرداز» و «ره­آورد جدید» استخراج گردید. در صورت ناقص بودن داده­های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه­ی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار (RDIS) مراجعه گردید. با در نظر داشتن علت های ارائه شده در فصل سوم، داده­های پژوهش بصورت ترکیبی مرتب گردید. در ادامه به استدلال تدوین فرضیه پژوهش پرداخته خواهد گردید و نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آن ارائه می­گردد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول به توضیح زیر می باشد:
در حالت کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار مقدار ضرایب همبستگی چندگانه به ترتیب برابر با 17/0  و 32/0 می باشد و ضرایب تعیین به ترتیب برابر با 03/0 و 10/0 می باشد مقادیر آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با 05/2 و 67/1 می باشد.
 برای کم سرمایه گذار مقدار آماره t  برای  CFt برابر با 03/1 ( بی معنی) و برای M/B  برابر با 29/3 (معنادار و مثبت) می باشد و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با 95/6 می باشد که مقدار عرض از مبدا نیز معنادار می باشد.
در حالت بیش سرمایه گذار مقدار آماره t برای CFt برابر با 76/4 ( معنادار و مثبت) و برای M/B  برابر با 21/0- (بی معنی) می باشد و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با 09/12 می باشد که در سطح اطمینان 95 درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
در حالت کم سرمایه گذار با مقدار CF صفر و بیش سرمایه گذار با مقدار CF یک مقدار احتمال معنی‌داری F به ترتیب برابر با 005/0  و 040/0 می باشد. این مقادیر کمتر از 05/0  می باشد پس مدل اول و دوم در سطح 95 درصد معنی دار می باشد.
در حالت کم سرمایه گذار با مقدار CF صفر و بیش سرمایه گذار با مقدار CF یک مقدار ضرایب همبستگی چندگانه به ترتیب برابر با 17/0 و 22/0 می باشد و ضرایب تعیین به ترتیب برابر با 02/0 و 03/0 می باشد مقادیر آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با 94/1 و 80/1 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای کم سرمایه گذار با مقدار CF صفر مقدار آماره t برای CFt برابر با 27/3 (معنادار و مثبت) و برای M/B  برابر با 62/0- (بی معنی) می باشد و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با 89/5 می باشد که مقدار عرض از مبدا نیز معنادار می باشد.
در حالت بیش سرمایه گذار با مقدار CF یک مقدار آماره t برای CFt برابر با 98/1 ( معنادار و مثبت) و برای M/B  برابر با 56/1- (بی معنی) می باشد و مقدار آماره t برای عرض از مبدا برابر با 54/8 می باشد که در سطح اطمینان 95 درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد.
مطالعه متغیر کنترلی CFt-1 و ارتباط آن با مخارج سرمایه ای
میزان ضریب تعیین برابر با 07/0 می باشد یعنی در حدود 7 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و کنترلی اظهار می­گردد. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 94/1 می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید