• محافظه کاری مشروط حسابداری؛بیور و رایان(2005) اظهار می­کنند محافظه کاری مشروط که محافظه کاری پس­رویدادی یا محافظه کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می­گردد، به مفهوم شناسایی به موقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود(زیان) می باشد. به عنوان مثال شناسایی فوری زیان در قراردادهای پیمانکاری یا آزمون کاهش ارزش دارایی­ها بیانگر این نوع محافظه کاری هستند.
  • انتظارات بازار سرمایه؛ مقصود از انتظارات بازار سرمایه، بازده مورد انتظار سهامداران و سرمایه­گذاران واحد تجاری از عملکرد آتی می­باشد. این انتظارات با در نظر داشتن عملکرد گذشته شرکت ایجاد می­گردد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • محافظه کاری نامشروط؛محافظه کاری مستقل از اخبار می باشد که محافظه کاری پیش رویدادی نیز نامیده می گردد. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکار­گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می گردد که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش می­دهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج پژوهش و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان­های نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع می باشد.
  •  1-11.اختصار فصل

    دراین فصل به ارائه­کلیات پژوهش پرداخته شدوطرح کلی پژوهش مشخص گردید. مواردذکرشده دراین فصل شامل مقدمه،اظهار موضوع پژوهش،اهمیت وضرورت انجام پژوهش،اهداف اساسی پژوهش،فرضیه­های پژوهش،روش پژوهش بودند.

    1-12. چارچوب فصول بعد


    پاسخ دهید