قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-4-معیارهای ارزیابی محافظه کاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

محققان از سه نوع معیار، به مقصود ارزیابی محافظه کاری بهره گیری می­کنند:

 • معیارهای خالص دارایی‌ها.
 • معیارهای سود و اقلام تعهدی.
 • معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام.
 • تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند(واتز،b  2003)
  2-5-4-1-معیارهای خالص دارایی‌ها
  اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می‌کنند، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­گردد. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی‌هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی گردد، در حالی که کاهش در ارزش دارایی‌ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل‌ های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره گیری می­کنند(همان منبع).
  2-5-4-2-معیارهای سود و اقلام تعهدی
  محافظه کاری بیانگر این می باشد که سودها پایدارتر از زیان‌ها هستند، زیرا صورت‌های مالی افزایش‌های تاییدناپذیر در ارزش دارایی‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند،  بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان‌های نقدی ناشی از این افزایش‌ها شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان‌های نقدی آتی افزایش یابد، پس سود را طی سال‌های آتی و به ازای ورود جریان‌های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی می باشد که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. پیش روی زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن‌ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان می باشد، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون در نظر داشتن اینکه کاهش در جریان‌های نقدی آن‌ها طی دوره­های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به گونه متوسط، این زیان‌ها در دوره­های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها می باشد، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان‌ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجودمی­آورند(همان منبع). گیولی و‌هاین 3(2000) چنین اظهار می­کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­گردد. آن‌ها اظهار می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری می باشد.
  شرکت‌هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر بهره گیری از روش‌های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان‌های نقدی نزدیک می­گردد و اقلام تعهدی ادواری آن‌ها نیز به سمت صفر میل می­کند.« ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل مقصود کردن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری می باشد، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان می باشد»  (گیولی و‌ هاین، 2000)1.
   2-5-4-3 -معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام
  قیمت‌های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، می توان گفت که بازده‌های سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می­کند، مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها می باشد، بدین ترتیب انتظار بر این می باشد که زیان‌های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز، b2003)3.
  1 Givoly and Hayn,2000
  2 Givoly and Hayn,2000,p292
  2 Watts

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش‌های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

 • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
 • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

 • دیدگاهتان را بنویسید