تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-3-2 آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم پژوهش
در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می گردد
H01 : در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی نمی گردد.
H01 i= 0
H11 : در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می گردد.
H11 : βi≠ 0
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه سوم نیز انتظار داریم که ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری( )به صورت معناداری از ضریب وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی( )کمتر باشد(  (.
همانطور که از جدول 4-7 برمی آید ضریب متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 1.246 و ضریب متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.007 می باشد. با در نظر داشتن آماره T وp-Value هر دو متغیر، نتایج نشانگر معنادار بودن این ضرایب در سطح خطای 5 درصد می باشد. همچنین ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری از ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده می باشد، این یافته ها نشان می دهد که در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی نمی گردد و در نتیجه فرض H0 فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد.
4-6 مدل سوم پژوهش
برای آزمون فرضیه های چهارم و پنجم پژوهش آغاز لازم می باشد تا ریسک ورشکستگی برای هر شرکت در هر سال محاسبه گردد. برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از مدل چاریتو و همکاران (2004) بهره گیری شده می باشد. این مدل نیز در مطالعات العطار و همکاران (2008) و گارسیا لارا و همکاران (2009) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.
ریسک ورشکستگی:
(3-3)

که در آن:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

: متغیر دو ارزشی می باشد که برای شرکت های ورشکسته مقدار 1 و برای سایر شرکت ها مقدار صفر به خود می گیرد.
: خطر ورشکستگی ( )،
: نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی ها،
: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها و
: نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی بر کل بدهی ها می باشد.
مدل فوق با بهره گیری از روش برآورد لوجستیک (روش لوجیت) برآورد می گردد و ریسک ورشکستگی با بهره گیری از آن محاسبه می گردد.
با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون مدل اصلی به توضیح جدول (4-8) نظاره می گردد که مقدار P-Value مربوط به آماره LR(prob (LR-statistic)) که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد، برابر 0000/0 بوده و حاکی ازآن می باشد که مدل درسطح اطمینان 99 درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین R2 مک فادن برابر 324/0 بوده و بیانگر این مطلب می باشد که تقریباً 32% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مدل قابل تبیین می باشد.