مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

اعتبار و ارزش قواعـد در هر شاخه از علم به روش شـناخت آن بر می­گردد. مفهوم پژوهش در ادبیات روش­شناسی به صورت یک اقدام منظم به مقصود حصول پاسخ برای پرسشهای مطرح شده در موضوع پژوهش، تعریف شده می باشد. به این ترتیب در روش پژوهش مجموعه­ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات اظهار می­گردد.
هر چند پژوهش علمی دارای چارچوب معینی نیست، اما آن را می­توان چنین تعریف نمود: فرایندی که به کمک آن می­توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مبهم به نظر می­رسند، کشف نمود. در روش علمی آغاز الگوها یا نظریه هایی که به نظر می­رسد ماهـیت پدیده را تبیین می­کنند، قبول می­گردد و سپس نتایج منطقی از الگـوی پذیرفته شـده به دسـت می­آید و آنها را با در نظر داشتن نتایج یافته­های واقعی می­سـنجد، الگو تعدیل می­گردد و جستجو به مقصود یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می­یابد. البته ویژگی­های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه­ های پژوهش متفاوتند (آذر و مومنی 1383، 98).
در این فصل روش پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی پژوهش، جامعه، نمونه و مدل آماری، روش آزمون فرضیه­ها، روش گردآوری داده­ها و در نهایت روش­ها و محدودیت­های گردآوری و    اندازه­ گیری متغیرهای پژوهش تشریح خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2- فرآیند آزمون پژوهش
از مهم ترین بخش هر پژوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می تواند به نتیجه گیری های نادرستی منجر گردد. انتخاب یک روش پژوهش مناسب، تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می رساند. بکارگیری آزمون های آماری متناسب با روش اتخاذ شده، به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج بدست آمده نیز کمک می نماید. بهره گیری از آزمون های آماری مناسب، نیازمند شناسایی ساختار الگوی در پژوهش می باشد، از این رو بایستی هنگام طراحی آزمون های آماری، به ماهیت داده های مورد مطالعه، نحوه جمع آوری و چگونگی بکارگیری آن ها در آزمودن فرضیات ارائه گردیده، توجه خاصی نمود.
3-3- روش پژوهش
این پژوهش در پی کشف و تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت با نگهداری موجودی های نقدی شرکت می­باشد. لذا از نظر نوع پژوهش، شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از نظر      روش­های آماری، همبستگی و رگرسیون می باشد.
3-4- روش گردآوری اطلاعات و داده ­های پژوهش
جهت جمع­آوری اطلاعات لازم برای مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه­ای و با بهره گیری از کتب، مجلات، مقالات و پایان نامه­های فارسی و لاتین گردآوری شده می باشد. و همچنین برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز و برای آزمون فرضیه­ها از گزارشات، صورت های مالی و یاداشت های توضیحی  شرکت های موجود از طریق بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید