قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم- پیشینه پژوهش
2-9- تحقیقات انجام شده در داخل ایران
در ایران پژوهش های محدودی در زمینه مطالعه مفاهیم کیفیت خسابرسی و مدیریت سود، به ویژه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود درشرکت های دارای عرضه اولیه انجام شده می باشد. و اکثر پژوهش های انجام شده در ارتباط با کیفیت حسابرسی می باشد.
حدادی،منصوری،فلاحی (1391) به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معناداری هست. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبین سود وتجربه حسابرس نیز ارتباط معنی داری هست.
سجادی و عربی (1389) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ومعرفی دقیق پژوهش های مختلف پرداختند. نتایج نشان می دهد ،حسابرسان با رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود میتوانند اقلام تعهدی مورد بهره گیری مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می دهد .
در ایران عباسی و بالارود (1388) برای آزمون قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام پرداختند. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با بهره گیری از آزمون t   تک نمونه ای نشان داد پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه عمومی اولیه در بورس تهران هست.
ابراهیمی و سیدی(1387) در پژوهش خود در 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه تاثیر نوع موسسه حسابرسی (سازمان حسابرسی و سایر موسسه ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر روی اقلام تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها نوع موسسه حسابرسی یا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
 باقری (1385) به مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حاکی از آن می باشد که ارتباط ی معنادار مشخصی بین مدیریت سود و جریان نقدی آزاد هست و جریان نقدی آزاد شرکت ها میتواند محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد .
حساس یگانه و همکاران(1384) در پژوهش زیر عنوان عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی به مطالعه کیفیت حسابرسی پرداختند که نتیجه آن تعیین 7عامل موٍثر زیر جهت ارتقای کیفیت حسابرسی بود:
1-تخصص گرایی 2-کارائی حسابرس 3-کشف تحریفات با اهمیت 4- تضاد منافع 5-وجود قوانین و مقررات 6- مکانیزم بازار 7- اندازه موسسات حسابرسی .
مجتهد زاده و همکاران(1383) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و بهره گیری کنندگان 24 عامل موثر بر کیفیت حسابرسی را شناسایی کرده که مهمترین آنها عبارتند از:1- بازدید حسابرس شریک و مدیر ارشد از مراحل کار حسابرسی 2-داشتن اطلاعات کافی در مورد صنعت صاحبکار 3-اهمیت حق الزحمه حسابرسی برای موسسه حسابرسی.

آقائی و کوچکی (1374) عقیده دارند، کیفیت کار موسسه های حسابرسی متفاوت می باشد و بطور مستقیم نمی توان با با نظاره موسسه ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار می باشد. پژوهش ها نشان می دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری موسسه های حسابرسی می توانند معیار های متمایز کننده کیفیت خسابرسی باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :


پاسخی بگذارید