مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-2- ثبات و پایداری سود :
1-6-2- ثبات سود (سود همیشگی)
مفهوم ثبات سود (سود همیشگی) در تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار بسیار با اهمیت می باشد. در تحلیل اوراق بهادار،  به مقصود ارزشیابی و شناسایی سود همیشگی شرکت و ارزیابی سهام عادی آن،  از سود حسابداری بهره گیری می گردد. با وجود این،  مفهوم سود همیشگی و همچنین مفهوم سود اقتصادی بیش از هر چیز،  یک مفهوم ارزیابی می باشد. ویژگی کلیدی این می باشد که ارزش و سود دو روی یک سکه هستند.
سود طی دوره پیش روی جریانات نقدی به عنوان عامل تعیین کننده ای جهت ارزیابی در توانایی پرداخت سود سهام می باشد. FASB عقیده دارد که سود حسابداری بهتر از جریانات نقدی فعلی توانایی پرداخت سود سهام را اندازه می‌گیرد. در ادبیات مربوط به تحلیل اوراق بهادار،  انگیزه بهره گیری از سود حسابداری به عنوان یکی از پارامترهای مدل ارزیابی اوراق بهادار،  از این باور نشات گرفته می باشد که سود حسابداری (خصوصاً زمانی که تعدیل و تفسیر شده باشد) معیاری برای «ظرفیت پرداخت سود» شرکت می‌باشد.
بر این اساس،  ادبیات تحلیل اوراق بهادار به ویژگی همیشگی‌بودن سود اقتصادی علاقمند می‌باشد. سود همیشگی جریان سود پرداختی را که بتوان بطور دائم پرداخت نمود،  منعکس می نماید. لذا،  بردار سودهای پرداختی واقعی آتی،  بدون در نظر داشتن نحوه و نیز مدت زمان آن،  سودهای همیشگی نامیده می گردد که به یک عدد اسکالر تبدیل شده می باشد.
به دو دلیل خطای اندازه‌گیری در سود حسابداری رخ می دهد.

1-  بکارگیری روش‌های مختلف در یک شرکت به عنوان یک مجموعه فعالیت‌های یکسان
2- بکارگیری یک‌روش برای فعالیت‌های مختلف.
این دو مورد،  دلیل اصلی عدم تساوی سود حسابداری و سود اقتصادی و نیز بیانگر آن می باشد که چرا سود حسابداری ممکن می باشد نتواند توانایی پرداخت سود شرکت را منعکس نماید.پس می توان نتیجه گرفت که سود حسابداری نه تنها به روش های حسابداری، بلکه به نرخ رشد نیز بستگی دارد.
2-6-2- اجزای همیشگی پیش روی اجزاء موقتی سود
علت های متعددی برای عدم همبستگی کامل یا به بیانی دیگر کمتر بودن حساسیت تغییرات قیمت نسبت به تغییرات سود هست :
1- علاوه برسودهای جاری،  منابع اطلاعاتی دیگری درمورد‌ی سودهای تقسیمی آتی و سودهای آتی هست. اگر چه سودهای جاری یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی هستند اما تنها منبع اطلاعاتی نیستند. اقامه‌ی دعوی،  پاداش‌های قراردادی،  کشف نفت،  مخارج سرمایه ای آتی،  کشفیات مورد انتظار،  اعطای پروانه برای کار در یک منطقه خاص و… مثالهایی از وقایعی هستند که ممکن می باشد بر سودهای آتی اثر بگذارند اما در سودهای جاری منعکس نشده باشند.
2- عوامل دیگری برای تغییرات قیمت هست که مربوط به تغییر در سودها و یا سودهای تقسیمی آتی،  نیستند. مثل تغییر در نرخ بهره و صرف ریسک.
3- تغییرات سودها،  عوامل موقتی را که سودهای سال جاری را تحت تاثیر قرار می دهند اما انتظار می‌رود که حداقل قسمتی از سطح سودهای مورد انتظار آتی را تغییر ندهد،   منعکس می کنند.
4- تغییراتی در سود هر سهم (EPS) رخ می‌دهد که انتظار نمی‌رود قدرت پرداخت سود نقدی شرکت را تغییر دهد. مثل تغییر روش استهلاک و یا اتکا به حسابداری بر مبنای بهای تمام شده.
اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که یک قسمت از سود،  شامل یک غیر از موقتی می باشد،  نسبت قیمت به سود (P/E) اوراق بهادار تغییر می کند. نتایج حاصل از پژوهش نسبت های قیمت به سود (P/E) که به وسیله “بیور و مورس” در سال 1978 انجام گردید،  نشان می دهد که سهامی که دارای نسبت P/E بالایی در پایان سال مالی بوده‌اند،  دارای رشد کمی در سود آن سال و دارای رشد بالایی در سود سال آتی بوده‌اند،  و بالعکس.این دقیقاً همان رفتاری می باشد که انتظار می‌رفت یعنی اگر (1) سرمایه‌گذاران احساس کنند که یک قسمتی از سود همیشگی نیست و (2) سودها طوری رفتار کنند که‌گویا دارای قسمت غیر همیشگی هستند، به همین خاطرنسبت P/E کمتر خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 سئوالات پژوهش: