شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتیجه گیری
     در این پژوهش برای پاسخ دادن به سوال های پژوهش و به مقصود مطالعه تأثیر ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 89-82، سه فرضیه تدوین گردید. فرضیه ها با بهره گیری از روش رگرسیون چندگانه، آزمون شدند و با در نظر داشتن نتایج حاصله از مدل رگرسیون نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اظهار نظر گردید.
نتایج حاصله حاکی از آن بود که فرضیه اول و دوم ارتباط منفی و معناداری با موجودی های نقدی دارد، یا به بیانی دیگر بین درصد سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت با موجودی های نقدی ارتباط منفی و معناداری هست. بدین معنا که هرچه درصد سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت در شرکت ها افزایش یابد، میزان نگهداری وجه نقد در پایان سال کاهش خواهد پیدا نمود. علت این امر آن می باشد که با در نظر داشتن اینکه سرمایگذاران نهادی نظارت بیشتری بر عملکرد مدیران و فعالیت های شرکت دارند و به دنبال فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت در جهت کسب ارزش می باشند، لذا با به وجود آمدن فرصت های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری نموده و در اکثریت مواقع در پایان سال با کاهش وجه نقد روبه رو می گردند.
همچنین نتایج حاصل در فرضیه سوم مثبت و غیر معنا دار اظهار گردید. یابه عبارت دیگر هیچ گونه ارتباط ای بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودیهای نقدی وجود ندارد. علت این امر آن می باشد که با در نظر داشتن اینکه مدیران شرکت های دولتی انگیزه کمتری جهت سرمایه گذاری دارند و همچنین به محض مواجه شدن با کسری وجه نقد، به سرعت اقدام به درخواست وجه از دولت می نمایند، در نهایت می توان بیان نمود که شرکتی که دولت درآن سرمایه گذاری نموده، همواره در پایان سال با کاهش وجه نقد روبه رو   نمی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید