مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8)قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی، به مطالعه تاثیر تمرکز مالکیت برمعیارهای ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت ها می پردازد.

قلمرو مکانی پژوهش
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آنها  پنج سال قبل از سال 1385 می باشد، قلمرو مکانی پژوهش حاضر را می سازد.
قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش داده های فاصله زمانی بین سال های 1385 تا 1389 را به عنوان قلمرو زمانی، مورد مطالعه قرار می دهد.
1-9)ساختار پژوهش
این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده می باشد. فصل اول کلیات پژوهش می باشد که شامل اظهار مساله، اهداف و ضروریت های انجام پژوهش، چارچوب نظری وفرضیه های پژوهش می باشد.فصل دوم شامل سه بخش می باشد. در بخش اول مبانی نظری مرتبط با ریسک آورده شده می باشد، در بخش دوم مباحث مرتبط با ساختار مالکیت مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد و بخش سوم پیشینه پژوهش می باشد که از دو بخش مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات انجام شده در خارج از کشور تشکیل شده می باشد.فصل سوم روش شناسی پژوهش می باشد که در آن جامعه و نمونه، روش جمع آوری اطلاعات، مدل ها و متغیرهای مورد بهره گیری در پژوهش وروش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات توضیح داده شده می باشد.فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش می باشد.فصل پنجم شامل نتیجه گیری، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید