قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مدل­های آماری پژوهش

1- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑1) Maintenance=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Maintenanc : افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت شرکت سرمایه­گذار.
Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال.
Controls: متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین(Tobin’s Q) می­باشد.
2- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑2)

Δvolume=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

 

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Δvolume : تغییرات حجم سهام شرکت سرمایه­پذیر در دفاتر سرمایه­گذار
Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت(size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.
3- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑3)

Yield=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
Yield : بازده سهام شرکت سرمایه­پذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال.
Controls :  متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت(size ) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑4)

ROA=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
ROA : بازده عملیاتی شرکت سرمایه­پذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال
Controls :  متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.
5- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری هر سهم مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑5)

BV/MV=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ εt

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم شرکت سرمایه­گذار
Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال.
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.
6- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت مورد مطالعه قرار می­گیرد.

(‏3‑6)

AR=a0+a1Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:
AR : بازده  غیرعادی[1] سهام شرکت سرمایه­پذیر
Forecasting Accuricy: دقت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به گونه میانگین در سه سال
Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth)و اهرم مالی(Leverage) و کیوتوبین (Tobin’s Q) می­باشد.
[1] abnormal return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید