تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-4) ترکیب هیات مدیره
قرن جدید با تغییرات شگرفی در حاکمیت سازمانی به خصوص هیأت‌های مدیره از لحاظ ویژگیهای کارکردی ، ماهوی و جایگاه و فلسفه وجودی آنها همراه می باشد. تا پیش از بازندیشی های عمیق در اساس و بنیان وجودی هیات مدیره ها، انتخاب اعضاء بدون هیچ گونه معیار و ضابطه خاصی و تنها به صورت غیررسمی و براساس خویشاوندی، رفاقتهای دیرینه و یا همکاری و منافع مشترک صورت می گرفت که این شیوه از انتخاب نخستین پیامدی که داشت فقدان تخصصهای کافی و متنوع در ترکیب هیات مدیره بود (علوی و همکاران، 1389).
ترکیب هیات مدیره به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تعالی ساز آنها، همواره تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد. این عوامل از عوامل شرکتی گرفته تا عوامل قانونی، حاکمیتی، بازاری و فرهنگی می توانند چیدمان صندلی هیات مدیره ها و انتخاب افراد مناسب را دستخوش تغییرات گسترده ای کنند. بایستی به صراحت اذعان داشت که ترکیب هیات مدیره در تمام ابعاد خود از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. بدون تردید تغییر در آرایش، ماهیت و ترکیب اعضاء پیرامون میز هیات مدیره می تواند اثرات متفاوتی را در شاکله خود داشته باشد. سنگینی طرف اعضای اجرایی بر اعضای غیر اجرایی و یا بالعکس، افزایش یا کاهش تعداد اعضای مستقل در هیات مدیره ، مشخصا با در نظر داشتن نوع و اندازه سازمان، چرخه عمر آن، تأثیر آن در بازار و… می تواند سرنوشت متفاوتی را برای سازمان رقم زند. ترکیب هیات مدیره می تواند هیات مدیره را در ایفای نقشهای آن یاری رساند یا مانعی بزرگ در اثربخشی نقشی آن گردد. چگونگی ایفای نقشهای استراتژیک، نظارتی، خدماتی و… وابستگی زیادی به نوع ترکیب هیات مدیره دارد. هیات مدیره ها به عنوان عالیترین تیم سازمانی زمانی که از تیمی منسجم، مکمل و با ترکیبی مناسب از دانش، تجربه و تخصص های گسترده تشکیل شده باشد، قادر خواهد بود شرکت را در مسیر پیشرفت قرار دهد و موفقیت شرکت را در بلند مدت تضمین نماید(بیک بشرویه، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه یکی از مهمترین علل اثربخشی هیات مدیره ها را بایستی در ترکیب آنان و ویژگی های منتسب به آن شامل اندازه، استقلال اعضاء، تعداد عضویت اعضاء در سایر تیم ها، ساختار جنسیتی ترکیب هیات مدیره، متوسط سنی ترکیب و مواردی از این قبیل جستجو نمود. از منظر ون دروالت و اینگلی[1] (2003) ترکیب هیات مدیره به گروهی از سرمایه های انسانی اطلاق می گردد که با گرد هم آمدن در تیمی به نام هیات مدیره از شایستگی و توانمندی های خود در جهت خلق ارزش افزوده ای جمعی برای شرکت و ذینفعان بهره گیری می نمایند. ترکیب این تیم شایسته خود از جنبه های متنوعی قابل تحلیل می باشد که مانند می توان به مواردی همچون اندازه هیات مدیره (تعداد افراد حاضر در ترکیب)، استقلال اعضای هیات مدیره (نبود هیچ گونه ارتباط قبلی و در حال حاضر با شرکت و فعالیت اجرایی در بخشهای مختلف آن)، ترکیب جنسیتی هیات مدیره (نسبت اعضای زن به مرد هیات مدیره)، چندعضویتی بودن اعضای هیات مدیره (عضویت یک عضو در سایر تیم های هیات مدیره)، سن متوسط ترکیب (متوسط سن اعضای هیات مدیره) و زمان فعالیت اعضاء (متوسط دوره تصدی گری اعضای هیات مدیره) تصریح نمود(بیک بشرویه،1390).
در باب اهمیت ترکیب هیات مدیره و جایگاه این موضوع در عملکرد موفقیت آمیز تیم هیات مدیره و شرکت، اغلب این پرسش مطرح می گردد که ترکیب هیات مدیره بایستی از چه جنبه های اساسی مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک از این جنبه ها چگونه با یکدیگر ارتباط دارند. سئوال دیگری که در این زمینه مطرح می گردد آن می باشد که آیا صرف استانداردسازی در هر یک از جنبه های ترکیب هیات مدیره می توان به یک ترکیب بهینه دست پیدا نمود؟ پاسخ به این سئوال منفی می باشد؛ زیرا که برای تعیین ترکیب مناسب
هیات مدیره بایستی عوامل موثر بر این ترکیب به گونه گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر داشتن تاثیری که این ترکیب بر عملکرد هیات مدیره در ایفای نقشهای این هیات می گذارد، تاثیر ترکیب یاد شده بر عملکرد شرکت را نیز مورد مطالعه قرار داد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که با درک عمیق از جنبه های ترکیب هیات مدیره و اینکه چه جنبه هایی در چه شرایطی بر عملکرد شرکت موثرترند، می توان ترکیب هیات مدیره را با رویکرد مناسب تری آرایش بندی نمود(بیک بشرویه،1390).
تحقیقات گسترده ای درارتباط با عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره هست که مانند شاخص ترین و تازه ترین این تحقیقات می توان به تحقیقات (کوچنه[2]، 2010؛ مارلین و گیگر[3]، 2010؛ برگمن و هالت[4]،  2012) تصریح نمود. از سوی دیگر اثر ترکیب هیات مدیره (از جنبه های مختلف) بر عملکرد تیم هیات مدیره و عملکرد شرکت نیز در تحقیقات خارجی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که مانند می توان به تحقیقات (رشید و دیگران[5]، 2010؛ چیانگ و لین[6]، 2011) تصریح نمود. این در حالی می باشد که در سطح ملی تحقیقاتی همچون (قالیباف اصل و رضایی، 1386؛ رسائیان، 1389؛ و نیک بخت و دیگران، 1389) اندک و ناکافی بوده و بیشتر این تحقیقات با رویکردی مالی در تحلیل اثرپذیری و اثرگذاری ترکیب هیات مدیره داشته اند. نتیجه ای که از مطالعه تحقیقات انجام شده فوق می توان گرفت آن می باشد که اولاً اثرات عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره و اثر جنبه های ترکیب بر عملکرد شرکتها پدیده ای یکسان با نتایج مشابه نیست و از کشوری به کشوری دیگر، از یک نظام حاکمیتی تا نظام حاکمیتی دیگر و از یک صنعت تا صنعت دیگر متفاوت می باشد. دوماً در بسیاری از تحقیقات فوق نگاهی چند بعدی و البته تحلیلی که به مسئله تاثیرگذاری و تاثیر پذیری ترکیب هیات مدیره پرداخته باشد، وجود نداشته می باشد که البته این خود نشان دهنده شکافی تحقیقاتی در این حوزه می باشد(بیک بشرویه، 1390).
[1] Van Der Walt, N. & Ingley, C

[2] Chouchene, I
[3] Marlin, D. & Geiger, S.W
[4] Bergmann, B. &Holt, S
[5] Rashid, A., Lodh, S., De Zoysa, A. & Rudkin, K
[6] Chiang, H.T. & Lin, M.C

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.
این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،


دیدگاهتان را بنویسید