تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی:
تجدید ارائه صورتهای مالی طبق نظر هیات استانداردهای بین المللی(IASB) وانجمن حسابداری رسمی آمریکا (FASB ) ، دارای ریشه های متفاوتی می باشد که در ادامه به موارد برجسته تر آن تصریح می گردد:

 • پیچیدگی استانداردهای حسابداری: استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) دارای قوانین ومقررات متعدد و پیچیده ای برای رعایت و اجرا می باشد که توسط IASB برای اکثر کشورها وتوسط FASB برای آمریکا به وجودمی آیند. این پیچیدگی موجب وقوع اشتباهاتی می گردد که تجدید ارائه را غیر قابل اجتناب می کند.
 • نظارت مالی وکنترل داخلی ضعیف : چهارچوب نظارت مالی شرکت ، شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی وحسابرسان مستقل می باشند که هرچه قویتر اقدام کنند قابلیت اتکاء گزارشات مالی بیشتر می باشد و هرچه ضعیفتر باشند، احتمال گزارشگری متقلبانه وتجدید ارائه صورتهای مالی بیشتر می باشد.
 • افزایش محافظه کاری حسابرسان وکمیته حسابرسی: تدوین قوانین ومقررات جدید (SOX ) در آمریکا از حسابرسان وکمیته حسابرسی می خواهد که در مطالعه ارزیابی وقضاوتهای مدیریت در فرایند گزارشگری مالی، حساسیت بیشتری بخرج دهند و پس حسابرسان وکمیته حسابرسی در مطالعه این موارد با محافظه کاری بیشتری اقدام می کنند.
 • تنوع به کارگیری مفهوم سطح اهمیت: نتایج تحقیقات SEC در آمریکا نشان می دهد بخش عمده ای از گزارشات مالی تجدید ارائه شده در مواردی اتفاق افتاده که از نظر سطح اهمیت بین دیدگاه مدیران و دیگاه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تفاوت وجود داشته می باشد. بعبارت دیگر آن چیز که که برای مدیران با اهمیت بوده، برای سرمایه گذاران ودیگران اهمیت چندانی نداشته ومدیریت در برآورد سطح اهمیت گزارشگری دچار اشتباه بوده می باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مدیریت سود: مدیریت برای غلبه بر انتظاراتی که توسط گروه های مختلف وجود داشته و برای رفع آنها با فشارهای زیادی روبروست، (بطور مثال تحلیگران مالی). استانداردهای پذیرفته شده حسابداری GAAP)) فرصتهای زیادی را برای مدیران سود فراهم می آورد تا روشهایی را به کار گیرند که انتظارات گروههای مختلف را برآورده سازد. بهره گیری نادرست از GAAP)) ، تجدید ارائه صورتهای مالی را بدنبال دارد.
 • فقدان شفافیت: با در نظر داشتن سطوح مختلف انتظارات گزارشگری ومحیط گزارشگری پیچیده ، شرکت ها اغلب نمی توانند آن چیز که را که لازم می باشد بطور کامل شفاف سازی نمایند. بطور مثال، یادداشت های همراه صورت های مالی فاقد شفافیت لازم وتوضیحات کافی از فعالیت ها وسیاست های شرکت هستند که این موضوع قابلیت اتکاء صورتهای مالی را کاهش می دهد.(خبیری ،1389)
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش
  اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
  1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .


  پاسخی بگذارید