شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1- تعریف سرمایه­ گذاری
نوعـی دارایی می باشد که واحد سرمایه­گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می­کند(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1386).
1-1-2- تعریف شرکت­های سرمایه ­گذاری
شرکت­های سرمایه­گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و بعضی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس اندازکنندگان و افراد را جمع آوری کرده، و آن­ها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت­ها سرمایه­گذاری می­کنند. اهمیت این مؤسسات در این می باشد که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایه­گذاری کنند اما این قبیل شرکت­ها، با یک کاسه کردن وجوه، آن­ها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه­گذاری و معمولاً بازده­ای بیش­تر از این مجموعه عاید می­کنند(قجر و همکاران،1392).
در واقع شرکت­های سرمایه­گذاری شرکت‌هایی هستند که در سایر شرکت‌های بورسی و یا شرکت‌های غیر‌بورسی سرمایه‌گذاری کرده و از محل درآمد سرمایه‌گذاری­های خود به سهام­دارانشان سود پرداخت می‌کنند. چنان­چه فردی قصد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس را نداشته باشد چندان مقرون به صرفه نیست که تمام شرکت‌های حاضر در بورس یا صنایع مختلف را مطالعه کند. در این حالت خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه‌ می گردد.

مزیت‌ دیگر ‌خرید سهام ‌‌شرکت‌های ‌‌سرمایه‌گذاری تشکیل‌ سبد سهام می باشد که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. البته طبیعی می باشد که بازده این سهام نیز کمتر می باشد.یک شرکت سرمایه‌گذاری براساس پرتفوی خود ارزیابی می گردد. پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از دو قسمت بورسی و غیربورسی تشکیل شده می باشد(حمزه­ئی،1391).
1-1-3- تعریف شرکت­های سرمایه پذیر
شرکت‌هایی که بتوان سهام آن­ها را خریداری نمود شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،1392).
1-1-4- گزارش­گری مالی و هدف­ های حسابداری
در سیر تکامل حسابداری و در ارتباط با ماهیت آن، نگاه­ها و تـصورات متفـاوتی به­وجود آمده می باشد. مانند مهم­ترین این انگاره­هـا، در نظـر گـرفتن حـسابداری بـه عنوان یک سیستم اطلاع رسانی می باشد. در این حالت، حـسابداری هماننـد یـک منبـع اطلاع رسانی یا کانال ارسال اطلاعـات خواهـد بـود کـه در یـک طـرف ایـن مسیر، حسابدار و در طرف دیگر آن گروه­هایی همچون سهامداران قـرار دارنـد(بلکویی[1]، 1997).
هدف­های حسابداری و گزارش­گری مالی از نیازها و خواسته­های اطلاعاتی بهره گیری­کنندگان خارجی سرچشمه می­گیرد. هدف اصلی گزارش­گری مالی خارجی، بیـان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی مـوثر بـر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبـور، صورت­هـای مالی اساسی می باشد که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارش­گری مالی محسوب می­گردد. اگر کلیه بهره گیری­کنندگان خارجی نیازها و علایق یکسانی مـی­داشتند، اظهار و توصیف هدف­های گزارش­گری مالی خارجی آسان­تر می­بود، اما چنین نیست، نیازها و علایق این گروه از بهره گیری­کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون می باشد. در گزارش­گری مالی فعلی بر نیازها و خواسته­های کسانی که منابع مالی خود را قبلاً در واحد تجاری به کار انداخته، بیش از نیازهای اطلاعاتی سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، توجه شده می باشد.
اهداف حسابداری و گزارش­گری مالی خارجی را به توضیح ذیل می­توان عنوان نمود:
1.گزارش­گری مالی بایستی اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سـرمایه گـذاران، اعتبـار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر بهره گیری کنندگان، در تصمیم گیری­ها و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه، مفید واقع گردد؛

 1. گزارش­گری مالی بایـد اطلاعاتی را فـراهم سازد کـه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکـان دسترسی بـه میـزان وجـوه نقـد و همچنین ارزیابی، زمان بندی و ابهام در مورد چشم­انداز آتی جریان ورود وجوه نقـد بـه واحد تجاری، کمک کند.
 2. گزارش­گری مالی بایستی اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقـوق نسبت به منابع مزبور و اثرات رویدادها، فعالیت­ها و شرایطی که منابع مزبـور را تغییـر می­دهد، ارائه کند(عالی پور،1376).
 3. ایران مانند کـشورهای در حـال توسعه مـی­باشد کـه شالوده مبانی نظری حسابداری خود را برمبنای رویکرد اطلاع­رسانی و مبنای تدوین استانداردهای خـود را براساس رویکرد پذیرش(مطابقت با) استانداردهای حسابداری بین المللی قرار داده می باشد(سازمان حسابرسی، 1377).
  [1]. Belkaoui, 1997

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش

  باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
  1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
  آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
  1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
  1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
  2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
  3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید