مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار چهارم: محافظه کاری سود
2-5-1-مفهوم محافظه کاری
محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری می باشد که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه‌کاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد: نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون[1] (1995) مطرح شده می باشد. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو یاد شده می باشد. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند».
در حسابداری سنتی محافظه‌کاری به عنوان شناسایی سریع زیان‌ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده می باشد، پیش­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها می باشد. محافظه‌کاری اظهار‌گر این نیست که تمام جریان‌های نقدی مربوط به درآمد بایستی پیش از شناسایی سودـ برای مثال شناسایی فروش­های نسیه دریافت شوند، بلکه بایستی این جریانهای نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت « تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان » تفسیر شده می باشد( باسو،1997)[2].
محافظه­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان‌ها ضروری می­داند. با این تفسیر می‌توان محافظه‌کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری «تاییدپذیری متفاوت »گفته می گردد (واتز،2003)[3]. یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه‌کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی­ها می باشد. قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند. اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل‌کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده می باشد و اظهار می کند که دارائیها و بدهی‌ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و پس حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می‌دهند.
کیسو و همکاران[4] (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به گونه سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای می باشد که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن می باشد موجب ارائه بیش ازواقع دارایی­ها و سود گردد راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره2 (1980) چنین می‌گوید: «… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد نمود که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درمورد جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام می باشد و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می‌باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به گونه سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری» موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران بایستی درجه ای از محافظه‌کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی بکار گیرند( واتز و زیمرمن ،1986).
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه‌کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می گردد، تعریف شده می باشد:

 • شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
 • شناخت سریع تر هزینه ؛
 • ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
 • ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، 1382).
 • از نظر اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی‌ها و درآمدهابیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تأخیر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی‌ها می‌دانند. بلیس معتقد می باشد محافظه کاری شناسایی تمامی زیان‌های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل می باشد. باسوبیان می کند محافظه کاری، بهره گیری از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها واخبار خوشایند افزایش ارزش‌ها و پیش روی، بهره گیری از درجات پایین تر قابلیت اتکاء برای شناسایی و ثبت زیان‌ها و اخبار ناخوشایندکاهش ارزش‌ها می باشد. محافظه کاری به عنوان کم نمایی پیوسته ی ارزش دفتری خالص دارایی‌ها نسبت به ارزش بازار آن‌ها نیز تعریف شده می باشد.در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه کاری به عنوان “واکنش محتاطانه پیش روی عدم اطمینان و به مقصود طرفداری از حقوق و ادعاهای صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می گردد؛ به طوریکه برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی تأییدپذیری را الزامی می‌نماید.
  واتز محافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در انعقاد قرارداد بین شرکت و اعتباردهندگان و سهامداران می‌داند که از آنها پیش روی فرصت طلبی‌های مدیریت محافظت می کند. علاوه براین، محافظه کاری ممکن می باشد پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت گردد که نه تنها ریسک طرح دعاوی را کاهش می‌دهد؛ بلکه موجب کم شدن هزینه‌های مرتبط می گردد. با وجود فقدان تعریف جامع برای محافظه کاری، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم مطالعه شده می باشد. نخست، تمایل به سریع کردن شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو یاد شده می باشد. دوم، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری  سهام نسبت به ارزش بازار آن که فلتهام و اولسون آن را مطرح کرده اند.(محمدی، 1390).
  1 Feltham and Ohlson.
  2 Basu
  1 Watts
  2 Kiso et all,2001.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش‌های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

 • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

 • دیدگاهتان را بنویسید