قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 اهمیت صورت جریان وجوه نقد

 • 1. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوهنقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریان‎ها‎ی‌ وجوهنقد آتی‌ به‌ بهره گیری‌کنندگان‌ صورت‎ها‎ی‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقد و درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیتسود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. علاوه‌ براین‌، تحلیلگران‌ و دیگر بهره گیری‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌ گونه رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدل‎ها‎یی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریان‎ها‎ی‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابی‎ها‎ی‌ گذشته‌ مفید واقع‌ گردد و ارتباط‌ بین‌ فعالیت‎ها‎ی‌ واحد تجاری‌ و دریافت‎ها‎ و پرداخت‎ها‎ی‌ آن‌ را نشان‌ دهد (عالی ور، 1373).
 • 2. ارزیابی‌ فرصت‎ها‎ و مخاطرات‌ فعالیت‌ تجاری‌ و وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ مستلزم‌ درک‌ ماهیت‌ فعالیت‌ تجاری‌ مانند‌ نحوه‌ ایجاد و مصرف‌ وجهنقد توسط‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. ترازنامه‌، صورت‎ها‎ی‌ عملکرد مالی‌ و صورت‌ جریان‌ وجوهنقد تواماً اطلاعاتی‌ را در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و همچنین‌ نقدینگی‌، توانایی‌ بازپرداخت‌ بدهی‎ها‎ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ فراهم‌ می‌آورند. بدین‌لحاظ‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‎ها‎ی‌ مالی‌ اساسی‌ دیگر مهم‌ می باشد‌ (عالی ور، 1373).
 • 3. از آنجاکه‌ صورت‌جریان‌ وجوه نقد تحت‌ تأثیر برخوردهای‌ متفاوت‌ حسابداری‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رویدادهای‌ یکسان‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیست‌، ارائـه‌ آن‌ قابلیت‌ مقایسه‌ جنبه‌ عملیاتی‌ عملکرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را افزایش‌ می‌دهد (عالی ور، 1373).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • 4. اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوهنقد درمقایسه‌ با صورت‎ها‎ی‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر می باشد (عالی ور، 1373)‌:
 • الف. ‌صورت‎ها‎ی‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممکن‌ می باشد‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای‌ مثال‌، کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ می باشد‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ می باشد‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ در سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ نیست‌.
  ب‌. کنترل‌ وجوه نقد، یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری‌ می باشد‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی‌ می باشد‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری‌ برخوردار می باشد‌.

  ج. در مدل‎ها‎ی‌ ارزیابی‌ واحدهای‌ تجاری‌، وجه نقد به عنوان‌ یک‌ داده‌ مستقیم‌ کاربرد دارد و لذا جریان‎ها‎ی‌ تاریخی‌ وجه نقد می‌تواند در این‌ گونه‌ موارد که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ درگردش‌ فاقد کاربرد می باشد‌، مورد بهره گیری‌ قرار گیرد.
  د‌. صورت‎ها‎ی‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ اکثراً متکی‌ به‌ تفاوت‌ اقلام‌ دو ترازنامه‌ واحد تجاری‌ می باشد‌ و درنتیجه‌ حاوی‌ اطلاعات‌ جدیدی‌ نیست‌ و تنها اطلاعات‌ موجود را با آرایش‌ متفاوتی‌ ارائه‌ می کند. صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و یادداشت‎ها‎ی‌ توضیحی‌ مربوط‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ می باشد‌ که‌ در صورت‎ها‎ی‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ افشا نمی‌گردد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش


  دیدگاهتان را بنویسید