قسمتی از متن پایان نامه :

2-11 پیشینه پژوهش :

همانطور که قبلا نظر تصریح گردید، از آنجایی که مبحث درماندگی مالی و ورشکستگی ویژگی های مشابه بسیار زیادی دارند و همچنین در بعضی متون نیز مترادف در نظر گرفته شده اند ، پس در این پژوهش نیز این دو مبحث در یک مفهوم بکار برده شده و همچنین به دلیل وجود دو فرضیه ای که به مطالعه تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت می پردازد پس در این بخش از تحقیقاتی که به موضوعات فوق پرداخته اند ، بعنوان پیشینه پژوهش بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش های انجام شده در داخل ایران :
 مهرانی،ساسان،مهرانی ،کاوه و کرمی، غلامرضا ، 1381
در این پژوهش با بهره گیری از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق و ناموفق ، با بهره گیری از اطلاعات دو ساله 1381 و 1382 ، 120 شرکت و 6 متغیر اقدام به مطالعه و پیش بینی شرکت های موفق و ناموفق کرده اند .متغیرهای مورد مطالعه  متشکل از 3 متغیر مالی و 3 متغیر غیر مالی می باشد که عبارتند از: بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، رشد سود، حجم معاملات، تعداد خریداران، و تعداد دفعات معامله .آنها شرکت موفق را به گونه ای تعریف کرده اند که بایستی حداقل 5 نسبت از نسبت های یادشده در سال 1382 نسبت به سال 1381 افزایش داشته باشد . وشرکت های ناموفق نیز بایستی حداقل 5 نسبت آنها درسال 1382 کاهش داشته باشد . آنها تفاوت معنی داری بین بازده سهام این دو گروه پیدا کرده اند. در مدل نهایی آنها ، تنها دومتغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شرکت های موفق و ناموفق بهره گیری شده می باشد . و سایر متغیرها ارتباط مهمی با طبقه بندی انجام شده نداشته اند.
امیری سلیمانی ، 1381 :
در این پژوهش با بهره گیری از پرسش نامه نظر پرسش شوندگان را در مورد قابلیت پیش بینی کنندگی مجموعه ای از 15 متغیر مالی و 10 متغیر غیرمالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها (یا آنگونه که در پژوهش ایشان آمده تجارت ناموفق) جویا شده می باشد، و در نهایت در مدلی از نوع تفکیک کننده خطی 15 متغیر مالی را مورد مطالعه بیشتر قرار داده می باشد . مدل نهایی او تنها در برگیرنده چهار نسبت شامل : جریان نقدی عملیاتی هر سهم به سود هرسهم ؛ وجه نقد حاصل از عملیات به حقوق صاحبان سهام ؛نسبت موجودی کالا به دارایی‌های جاری؛ و دارایی‌های جاری به بدهی های جاری می باشد.
راعی و فلاح پور، 1383:
در این پژوهش، با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)، به پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پرداخته شده می باشد. مرور جامعی از مدل های پیش بینی درماندگی مالی، شبکه های عصبی مصنوعی نیز ارایه شده می باشد. به مقصود مطالعه اثر تفاوت ناشی از نمونه ها در ییش بینی، از روش معتبرسازی مقطعی بهره گیری شده می باشد. مدل مقایسه ای بهره گیری شده در این پژوهش، مدل تحلیل ممیز چندگانه (MDA) می باشد. نتایج حاصله از مدل ها، براساس اطلاعات 80 شرکت، نشان داد که مدل ANN در پیش بینی درماندگی مالی، به گونه معنی داری نسبت به مدل MDA از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید