مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- روش آزمون فرضیه‌ها
هدف از آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع می باشد که با در نظر داشتن اطلاعات به دست آمده از داده‌های نمونه، حدسی که درمورد خصوصیتی از جامعه می­زنیم بطور قوی تأیید می­گردد یا خیر (آذر مومنی،86).
3-10-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s)
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در توزیع­های پیوسته کاربرد دارد و کارایی آن هنگامی که حجم نمونه کوچک می باشد بیشتر از سایر آزمون هه نظیر نکویی برازش2χ می باشد. در آزمون k-s نیازی به طبقه‌بندی کردن اطلاعات نیست؛ پس از تمام اطلاعات موجود بهره گیری می­گردد (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1386). این آزمون جهت مطالعه ادعای مطرح‌شده در مورد توزیع  داده­های یک متغیر کمی مورد بهره گیری قرار می­گیرد.
H0 : توزیع داده­ها نرمال می باشد
H1 : توزیع داده­ها نرمال نیست
اگر sig آزمون کمتر از 5 درصد باشد فرض H0 رد شده و ادعای نرمال بودن توزیع داده­ها پذیرفته     نمی­گردد.
3-10-2- آزمون همبستگی
در مواردی که لازم می باشد دو صفت متغیر از یک جامعه مورد مطالعه قرار گیرد مثلاً میزان درآمد و هزینه خانوارها مورد مقایسه قرار گیرد و یا میزان فروش و هزینه تبلیغات مورد مطالعه قرار گیرد در چنین شرایطی با جامعه دو بعدی روبرو هستیم. هدف اصلی این می باشد که آیا بین دو صفت x وy ارتباط و همبستگی هست یا خیر و آیا می­توان یک مدل ریاضی و یک ارتباط رگرسیون ساده خطی بین دو متغیر مذکور پیدا نمود به طوری که با معلوم بودن مقدار متغیر X مقدار y را برآورد نمود؟(همان منبع، 115).
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد بهره گیری در تعیین همبستگی دو متغیر می­باشد و شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) را نشان می­دهد. این ضریب 1+ تا1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر برابر صفر می­باشد (مومنی، فعال قیومی،1387). در حالت کلی آزمون همبستگی دارای دو هدف عمده زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-کشف میزان ارتباط بین متغیرها    2- تبیین چگونگی ارتباط بین متغیرها
3-10-3- ضریب همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه ارتباط یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر می باشد. ضریب همبستگی شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس ) را نشان می‌دهد. این ضریب بین 1+ تا 1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر برابر صفر می­باشد. در این پژوهش برای تعیین ضریب همبستگی بین داده­های کمی از ضریب همبستگی پیرسون (r) و اسپیرمن (rs) بهره گیری شده می باشد. ضریب همبستگی پیرسون روش پارامتری می باشد و برای داده­هایی با توزیع نرمال یا تعداد      داده‌های زیاد بهره گیری می­گردد. در صورتی که تعداد داده­ها کم و فرض نرمال بودن داده­ها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری بهره گیری می­گردد که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه داده­ها محاسبه می­گردد. از سوی دیگر برای متغیرهای با مقیاس اسمی و رتبه‌ای به جای بهره گیری از ضریب همبستگی اسپیرمن نامیده می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟