قسمتی از متن پایان نامه :

1-1)  مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن

RESTATE it0+ β1 COC it2 OUTSIDER it + β3 CEOCHAIR it 4GROWTH it + β5LEVERAGE it + β6 ROA it + ε it
متغیر وابسته:
RESTATE = میزان (مبلغ ریالی) مجموع اقلام تجدید ارائه شده در صورت های مالی شرکت در سال مورد نظر (برای محاسبه این متغیر ازتقسیم مبلغ ریالی مجموع اقلام تجدید ارائه شده برمجموع
دارایی ها بهره گیری گردید).
متغیر مستقل:
COC = بیش اعتمادی مدیریت. روشهای مختلفی برای ارزیابی بیش اعتمادی مدیریت  ارائه شده می باشد. مالمِندیر و تِیت[1] (2005 و 2008) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد بهره گیری قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام

بی علاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریعتر اعمال کنند. پس مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه داری می کنند، نسبت به عملکرد آینده دارای بیش اعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده می باشد پس از معیار لین و همکاران[2] (2005) به توضیح زیر بهره گیری می­گردد:
(میانگین قیمت سهام در6 ماهه منتهی به پایان سال مالی)÷  (سود واقعی– سود پیش­بینی)
چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشاندهنده مدیریت بیش اعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه کار ویا به تعبیری عقلائی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

OUTSIDER = درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره
CEOCHAIR = دوگانگی مدیر عامل که متغیر دامی می باشد. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد عدد یک، در غیر اینصورت عدد صفر مقصود می گردد.
متغیرهای کنترل:
GROWTH = رشد جمع کل دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.
ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می گردد.
LEV = اهرم مالی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می گردد.
1-2)  روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی می باشد. در این پژوهش هدف، تعیین میزان ارتباط بین متغیر هاست. این پژوهش در حوزه تحقیقات اثباتی قرار می گیرد و با در نظر داشتن اینکه برای آزمون فرضیات پژوهش از اطلاعات تاریخی بهره گیری می گردد در گروه تحققیات شبه آزمایشی قرار می گیرد. روش پژوهش از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی می باشد بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی صورت گرفته می باشد.(خاکی، 1382).
[1] Malmendir,U.&Tate
[2]Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.
این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،


دیدگاهتان را بنویسید