قسمتی از متن پایان نامه :

1-10   واژه های کلیدی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-10-1  افشای اختیاری
در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر مالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت را افشا می گویند. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می گردد و در وصرتی که افشای اطلاعات تخت تأثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می گردد (سجادی و همکاران، 1388، ص 52). در این مطالعه افشای اختیاری از طریق امتیاز حاصل از چک لیست ارائه شده در پیوست پایان نامه اندازه گیری می گردد. اقلام تشکیل دهنده این چک لیست تنها شامل موارد افشای اختیاری بوده و موارد افشای اجباری را شامل نمی‏گردد. این اقلام در پنج دسته 1)اطلاعات کلی درمورد شرکت 2) استراتژی های شرکت 3) اطلاعات پژوهش و توسعه شرکت 4) اطلاعات آتی شرکت  و 5) اطلاعات مرتبط با سهام شرکت طبقه بندی شده می باشد و امتیاز هر مورد در صورت وجود برابر با 1 و اگر این طور نباشد برابر با صفر می باشد.
1-10-2  پراکندگی مالکیت
پراکندگی مالکیت تصریح بر چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف دارد. هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد، مالکیت پراکنده تر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388، ص 75). در تحقیقات آکادمیک مالکیت هایی که میزان آن ها کمتر از 2درصد باشد به عنوان مالکیت های پراکنده در نظر گرفته می گردد (رافورنیر، 1995؛ آدریم، 1999؛ پرنسیپ، 2004؛ بروبرگ و همکاران، 2010). در ایران با در نظر داشتن این که در صورت های مالی اکثر شرکت ها میزان مالکیت های بالای 5 درصد به عنوان مالکیت عمده تلقی شده و افشا می گردد لذا در این پژوهش پراکندگی مالکیت برابر خواهد بود با مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از 5درصد که از اختلاف میان کل مالکیت و میزان مالکیت های بالای 5درصد محاسبه خواهد گردید.
1-10-3  سودآوری

سودآوری به توانایی واحد تجاری در کسب سود تصریح دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه برنامه‏ها و تصمیمات مالی بنگاه تجاری می باشد. در این پژوهش متغیر سودآوری از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت اندازه‏گیری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید