مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 جامعه آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای درک و روشن شدن هدف هر پژوهش آغاز بایستی جامعه مورد مطالعه تعریف گردد. در هر مطالعه آماری، جامعه، مجموعه‌ای می باشد که می‌خواهیم درمورد آن استنباطی به اقدام آوریم. جامعه ترکیبی از تمام مواردی می باشد که با خصوصیت مشخصی تطبیق می‌کنند. جامعه بایستی بر حسب محتوی، حدود و زمان تعیین گردد. حدود هر جامعه پژوهش بر پایه تعریفی که از آن ارائه می گردد، مشخص می گردد و تعریف با تلفیق ویژگی‌های مشترکی که عناصر هر جامعه داراست و برای پژوهش مهم و قابل توجه‌اند، اظهار می گردد. کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387 الی 1392، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند.
3-3 نمونه آماری
نمونه و نمونه‌گیری از مهمترین مباحث در آمار اجتماعی می باشد. چه از طرفی با در نظر داشتن وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار می باشد به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد یافته‌های یک پژوهش یا صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می گردد تا آنجایی که به نظر والیس و روبرتز دو مفهوم اساسی در آمار اجتماعی، نمونه و جامعه آماری می‌باشند (به نقل از ساروخانی، 1381، ص154). در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) بهره گیری شده می باشد. به مقصود انتخاب نمونه آماری، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:

  • به واسطه لزوم محاسبه متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیات، در مورد هر شرکت اطلاعات کامل هر یک از شرکتها در ارتباط با متغیرهای مورد مطالعه وجود داشته و افشاء شده باشد.
  • شرکتها در طول دوره پژوهش وقفه عملیاتی بیش از شش ماه نداشته باشند.
  • نظر به اینکه ماهیت اقلام صورتهای مالی متأثر از ماهیت و نوع فعالیت شرکتهاست از این رو به مقصود برخورداری از ویژگی یکنواختی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، شرکتها واسطه مالی نباشند. پس موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانکها در نمونه آورده نمی‌شوند.
  • به جهت همسانی تاریخ گزارشگری، حذف اثرات فصلی و افزایش قابلیت مقایسه‌ای اطلاعات، دوره مالی شرکتها مختوم به 29 اسفند ماه هر سال باشد و در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.

  • دیدگاهتان را بنویسید